» Aktuality » Vieme, na čom sú naše stredné odborné školy

Vieme, na čom sú naše stredné odborné školy

15.04.2014
Vieme, na čom sú naše stredné odborné školy
     Kvalifikovaných odborníkov technického zamerania na trhu práce je nedostatok. Dôvodom je výrazne vyšší záujem žiakov o štúdium na stredných školách netechnického zamerania. Riešením je zatraktívnenie a zefektívnenie stredného odborného školstva, čomu sa venuje aj národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - Rozvoj stredného odborného vzdelávania. V rámci projektu sa momentálne pasportizujú stredné odborné školy. Vďaka tomu budeme presne poznať reálny stav každej školy z rôznych hľadísk.
     Ambíciou tohto projektu je prepojenie štúdia na stredných odborných školách s aktuálnymi potrebami zamestnávateľov, ako aj zvýšenie kvality vyučovacieho procesu, a v konečnom dôsledku zvýšenie schopnosti absolventov uplatniť sa po skončení štúdia v odbore, ktorý vyštudovali.
     Východisko a zároveň riešenie vidíme aj v samotnej modernizácii vyučovacieho procesu, a to nielen zvýšením počtu hodín praktického vyučovania priamo v priestoroch zamestnávateľov, ale aj dodaním nových učebníc a moderného technického vybavenia do učební.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s rezortom školstva,  Štátnou školskou inšpekciou a so zástupcami zamestnávateľov a zriaďovateľov škôl v rámci jednej z aktivít národného projektu v súčasnosti realizuje pasportizáciu stredných odborných škôl.
     Ide o posúdenie aktuálneho stavu škôl z niekoľkých hľadísk. Napríklad z pohľadu na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie budov, štruktúru žiakov a homogenity učebných a študijných odborov, ale aj s prihliadnutím na prácu so žiakmi, vybavenosť a stav učebných a didaktických pomôcok, či z pohľadu štruktúry a odbornosti pedagogických zamestnancov a nastavenie ich rozvoja, ale aj napríklad s prihliadnutím na modernizáciu a špecializáciu s využitím finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
     Pasportizácia sa realizuje v troch etapách. Prvá sa týkala vyplnenia elektronického formulára na základe dohodnutej metodiky. Druhá časť pozostáva z overovania pasportizácie formou realizácie auditu uvedených skutočností v elektronickom systéme pasportizácie a tretiu tvorí vyhodnotenie výsledkov pasportizácie.
     Prínos pasportizácie, ktorá sa uskutočnila na 287 stredných odborných školách v 7 krajoch počas februára až apríla 2014 vidíme napríklad v jeho výstupoch, teda v informáciách užitočných nielen pre nastavovanie duálneho vzdelávania či zamestnávateľov, ale aj v tom, že vyšším územným celkom to pomôže pri plánovaní výkonov.
     Tento proces má svoju výpovednú hodnotu aj vo vzťahu k špecifikáci nákladovosti škôl na žiaka, v informáciách týkajúcich sa energetickej náročnosti budov, ale aj stavu personálu z hľadiska vekovej štruktúry, kvalifikovanosti, počtu rokov odbornej praxe či z hľadiska pracovných úväzkov. Získané údaje sa budú dať filtrovať podľa jednotlivých krajov, odborov, konkrétnych škôl a pod. Tieto údaje budú školám k dispozícii na web stránke www.pasportizacia.sk.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra