» Aktuality » Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie v relácii RTVS Správy a komentáre o takzvanej novej metodike sčítavania detí z chudobného prostredia

Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie v relácii RTVS Správy a komentáre o takzvanej novej metodike sčítavania detí z chudobného prostredia

23.02.2017
Reakcia na zavádzajúce vyjadrenie v relácii RTVS Správy a komentáre o takzvanej novej metodike sčítavania detí z chudobného prostredia
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru zavádzajúce tvrdenie, ktoré dňa 22. februára 2017 zaznelo v relácii RTVS Správy a komentáre. Riaditeľ OZ edu Roma Vladimír Rafael v rozhovore nesprávne uviedol, že „ministerstvo školstva spustilo novú metodiku sčítavania detí z chudobného prostredia, pričom v roku 2016 sme mali zhruba 57 000 detí v školách a dnes ich máme 21 000, čo znamená, že 40 000 detí nedostane peniaze na asistenta učiteľa, nedostane peniaze na učebné pomôcky a didaktické pomôcky a rovnako sa tieto deti nebudú môcť dostať na výlet“.
     Pravdou však je, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo v roku 2016 k úprave školského zákona, aby zabránilo zamieňaniu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na základe zdravotného znevýhodnenia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú výlučne zo sociálne znevýhodneného prostredia. V  zákone sa  priamo ustanovilo, že takéto dieťa alebo žiak nemôže byť prijaté do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, základnej školy ani strednej školy. Explicitne a priamo sa tak uzákonilo zaraďovanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do tried bežných škôl s ostatnými deťmi a žiakmi, aby sa zabránilo možnej diskriminácii (neopodstatnené zaradenie žiaka do špeciálnej školy, čo v budúcnosti sťaží jeho uplatnenie sa na trhu práce).
     Poskytovanie príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa upravilo tak, aby bol skutočne využitý na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogicko-psychologického pôsobenia na žiaka z hľadiska jeho edukačných potrieb, to znamená na vyrovnanie jeho znevýhodnenia spôsobeného málo podnetným prostredím odrážajúcom sa na jeho vývine a nielen z hľadiska chudoby.
     Od 1. septembra 2016 príspevok dostávajú školy iba na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú  zaradení v „bežnej triede“ základnej školy.
     Z týchto dôvodov v Eduzbere  pre školský rok 2016/2017 základná škola  uvádzala len žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú diagnostikovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a súčasne nie sú žiakmi špeciálnej triedy v základnej škole alebo individuálne začlenení z dôvodu zdravotného znevýhodnenia v základnej škole.
     Ministerstvo školstva v tomto šk. roku aj po zmene zákona vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento príspevok rovnakú sumu. Vďaka zreálneniu počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo možné pri zachovaní finančnej alokácie na tento účel zvýšiť  výšku príspevku na takéhoto žiaka s cieľom skvalitniť podmienky jeho výchovy a vzdelávania v bežných triedach základných škôl, vrátane stabilizovania počtu asistentov učiteľa. V roku 2016 bol príspevok na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určený vo výške 109,0 €. V roku 2017 výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vzrástla na 260,0 €.
     Okrem toho v súčasnosti ministerstvo školstva predkladá návrh na zavedenie legislatívnej povinnosti, aby každá základná škola, ktorá vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, mala medzi zamestnancami asistenta učiteľa alebo sociálneho pedagóga. V súčasnosti sa táto povinnosť týka škôl s viac ako 100 takýmito žiakmi.
     Dotácie na učebné pomôcky a stravu má v pôsobnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ich vyplácanie sa riadi sociálnou situáciou rodiny (predovšetkým hmotná núdza) a nesúvisí so zmenenou metodikou posudzovania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú zaviedol rezort školstva.