» Aktuality » Blíži sa polročné hodnotenie žiakov a študentov

Blíži sa polročné hodnotenie žiakov a študentov

23.01.2013
     Už tento týždeň sa na školách konajú tzv. klasifikačné porady, na ktorých pedagogická rada hodnotí prístup a vedomosti žiakov v prvom polroku tohto školského roka.
     Budúci týždeň, 31. januára 2013, vydajú triedni učitelia výpisy slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania takmer 700-tisíc žiakom základných a stredných škôl (približne 430 000 žiakom ZŠ, zhruba 241 000 žiakom SŠ a viac ako 24 500 žiakom špeciálnych škôl v dennej forme).    
     Škola môže hodnotiť žiaka klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou oboch spôsobov, pričom o konkrétnej forme rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade. Pri klasifikácii sa výsledky žiaka vyjadrujú piatimi určenými stupňami. Na vysvedčeniach s takýmto hodnotením sa nedopĺňa slovný komentár.
     Ďalšou možnou formou je slovné hodnotenie, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch sa na 1. stupni ZŠ vyjadrujú slovne štyrmi stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky). Vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za uvedený polrok.
     Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia umožňuje výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadriť stupňom klasifikácie a niektoré slovne. Takéto hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia (na polroku) na klasifikáciu (v závere školského roka).
     Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou a ich formu si určuje sama škola, resp. triedny učiteľ. Na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia však škola môže vydať žiakom aj polročné vysvedčenie.

Michal Kaliňák
hovorca ministra