Známe sú už prvé výsledky racionalizačných opatrení

21.11.2013
     Zo 129 zriaďovateľov základných škôl, ktorí boli pozvaní na rokovanie s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom uskutočnenia racionalizačných opatrení súvisiacich s ich ďalším fungovaním, traja prijali rozhodnutie o ukončení činnosti svojej školy k septembru tohto školského roka. Ďalší dvaja zriaďovatelia vyradili svoju školu zo siete škôl a školských zariadení ešte v júni minulého školského roka.
     V rokovaniach s ministerstvom bolo 78 školám uložené racionalizačné opatrenie, ktoré majú vykonať k 1. septembru  2014, resp. k 1. septembru 2015. Je na rozhodnutí samotného zriaďovateľa, či návrh racionalizačného opatrenia určeného ministerstvom prijme. V opačnom prípade však nemôže požiadať o ďalšie finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania a školu si musí dofinancovať z iných zdrojov.
      Racionalizačné opatrenia neboli uložené 46 školám, nakoľko ich medzičasom vykonali alebo od ich prijatia ministerstvo nakoniec ustúpilo. K tomuto rozhodnutiu dospelo aj po vyjadreniach Štátnej školskej inšpekcie či odborov školstva príslušných okresných úradov v sídle kraja, keď vzalo do úvahy kvalitu vyučovacieho procesu na škole, ako aj dosahované výsledky žiakov. Ďalším faktorom, ktorý zohľadňovalo, bola aj dopravná dostupnosť žiakov do školy a klimatické podmienky, v ktorých sa škola nachádza.
      Pri uskutočňovaní racionalizačných opatrení riaditelia jednotlivých škôl prijímali rôzne alternatívne riešenie, ktoré im umožňujú zefektívniť finančnú prevádzku školy, či už to bolo  spájanie ročníkov na prvom stupni, znižovanie zamestnancov pracujúcich na polovičný úväzok alebo spájanie výchovných predmetov.
       Z celkového počtu pozvaných zriaďovateľov išlo väčšinou o zriaďovateľov málotriednych škôl. Ich prevádzka je v porovnaní s plnoorganizovanou školou finančne náročnejšia. Kým normatív na žiaka bežnej školy sa pohybuje okolo 1 200 eur, v prípade „malotriedky“ je to v priemere 1 800 eur, v niektorých školách až 2 200 eur (vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacieho konania).
       Ministerstvo školstva sa okrem rokovaní o prijatí racionalizačných opatrení snaží riešiť situáciu v oblasti fungovania málotriednych škôl aj prostredníctvom novely školského zákona, ktorá stanovuje minimálne počty žiakov v takejto triede. Po novom bude môcť málotriedna škola fungovať iba v prípade, ak bude mať min. 12 žiakov v triede, a to z maximálne 2. ročníkov. Zmena by mala začať platiť 1. septembra 2015.
       Úsporu, ktorú ministerstvo získa prijatím spomínaných opatrení, chce využiť na zvýšenie platov pre učiteľov. Zároveň týmto krokom sleduje zámer vytvorenia finančnej životaschopnej a manažérsky efektívnej siete škôl, ako aj  zvýšenej  kvality vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku