Zmena v organizačnom a technickom zabezpečení národných podporných štruktúr 7. rámcového programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity

08.12.2011

     Dňa 29. novembra 2011 nadobudla účinnosť zmluva medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. (SOVVA; www.sovva.sk) o zabezpečení technického, organizačného a administratívneho fungovania podporných štruktúr 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 7. rámcového programu EUROATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (ďalej len 7. RP).
     
Na základe uvedenej zmluvy bude SOVVA zabezpečovať technické, organizačné a administratívne fungovanie národných kontaktných bodov a národných delegátov programových výborov 7. RP.

Bratislava 8. december 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku