Žiakom so zdravotným znevýhodnením skvalitňujeme vzdelávanie

11.06.2013
     Rezort školstva podporil 33 projektov zameraných na skvalitnenie vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov. Finančná pomoc v celkovej sume viac ako 188 tisíc eur je vyčlenená úspešným projektom, ktorými sa školy zapojili do výzvy o financovanie  rozvojového projektu s názvom Žiaci so zdravotným postihnutím 2013. Výzva bola zverejnená v marci tohto roka.
     Úspešné školy budú môcť vďaka tejto finančnej podpore zlepšiť materiálne a priestorové podmienky vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov predovšetkým debarierizáciou svojich priestorov, ale aj materiálno – technickým vybavením škôl kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami.
     Pre žiakov s autizmom a mentálnym postihnutím z Levíc tak bude napríklad zriadená relaxačná miestnosť za účelom poskytnutia rehabilitačnej starostlivosti prostredníctvom muzikoterapie. Ďalšia škola pre telesne, zrakovo a viacnásobne postihnutých žiakov bude môcť debarierizovať zariadenie školskej dielne s cieľom skvalitniť zručnosti svojich žiakov potrebných pre ich budúce povolanie. Nehovoriacim žiakom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou zo Špeciálnej základnej školy z Hnúšte budú zase zakúpené iPady a PEN friends (hovoriace perá) na alternatívnu komunikáciu v rámci vyučovacieho procesu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič vníma finančnú podporu škôl „ako ďalší z krokov, ktorými rezort uľahčuje štúdium a skvalitňuje vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov.“
     Projekty, ktoré vyhodnocovala odborná komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sa zrealizujú od 1. júna 2013 do 31. decembra 2013. Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom odboru školstva obvodného úradu v sídle príslušného kraja. Tie sa môžu využiť  výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s jeho rozpočtom.
     Bližšie informácie k výsledkom projektu sú publikované na web stránke ministerstva v časti Regionálne školstvo – rozvojové projekty.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku