Žiaci so špeciálnymi potrebami tvoria jadro dlhodobo nezamestnaných

18.08.2015
     Žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, ktorých je podľa odborných zdrojov približne 10 % z celej populácie detí, majú v mnohých prípadoch problém zamestnať sa, nakoľko spoločnosť preferuje čo najvýkonnejších, bezproblémových či komunikatívnych mladých ľudí. Aj tento problém chce riešiť Národný projekt KomposyT, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
     Do projektu sa zapojilo 12 500 detí a približne 500 rodičov, odbornú pomoc môžu ešte stále využiť ďalší záujemcovia. Do centier poradenstva a 1 200 základných škôl prináša KomposyT digitalizované psychodiagnostické testy, dotazníky a metodiky. Psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia ich následne môžu využívať v poradenskom procese so žiakmi s poruchami učenia, správania, zdravotným znevýhodnením, s nadaním či sociálnym znevýhodnením. 
     V praxi sa stáva, že napríklad rodičia žiaka s poruchou učenia preferujú, aby ich dieťa  študovalo na škole, ktorá si vyžaduje zvýšené nároky na teoretické štúdium, čítanie, písomnú prípravu. Poradca na základe komplexnej diagnostiky poskytne rodičom aj žiakom informácie, odborné poradenstvo a zorientuje ich vo svete povolaní, ktoré sú pre žiaka vhodnejšie a bude v nich aj úspešnejší a spokojnejší.
     Vďaka digitalizácii vybraných pomôcok a informácií v systéme KomposyT môžu medzi sebou registrovaní odborníci komunikovať na vyššej úrovni. Okrem diagnostiky poskytuje záujemcom odborné vzdelávanie, možnosť prihlásiť sa na výcviky či upozorňuje na aktuálnu odbornú literatúru. Systém nenahrádza testovanie formou potrebných klasických diagnostických postupov, tieto v praxi  zostávajú zachované.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku