Záverečná konferencia uzavrela projekt MŠVVaŠ SR a CEDEFOP zameraný na rozvoj odborného vzdelávania

08.04.2019
     Ako reagovať na výzvy Priemyselnej revolúcie 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou? Aké zručnosti bude treba do roku 2030? Aj na tieto otázky sa hľadali odpovede počas záverečnej konferencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskeho centra pre rozvoj odborného vzdelávania – Cedefop, ktorá sa uskutočnila v Bratislava dňa 4. apríla 2019 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.
      Projekt „Systém riadenia zručností na trhu práce v Slovenskej republike“ zmapoval aktuálny systém anticipácie zručností na trhu práce a predstavil súbor opatrení na jeho realizáciu.
     Na zistenia Cedefopu reagovali v rámci panelovej diskusie štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš, zástupcovia zamestnávateľov, samosprávnych krajov, stredných odborných škôl a výskumného sektora.
     Všetci aktéri konferencie sa zhodli na tom, že je potrebná spolupráca všetkých relevantných partnerov na národnej ako aj regionálnej úrovni. V blízkej dobe bude aktualizovaná dohoda medzi rezortmi školstva a práce, ktorá umožní plynulú výmenu relevantných údajov potrebných na nastavenie systému riadenia zručností.
     Účastníci podujatia zdôraznili potrebu zamerať sa viac na aktivity spojené s podporou celoživotného vzdelávania a uznávania výsledkov predošlého vzdelávania, či kariérového poradenstva. Zároveň, obaja štátni tajomníci deklarovali nevyhnutnosť budovania personálnych kapacít za účelom analyzovania a vyhodnocovania údajov o uplatniteľnosti absolventov, prieskumov sledovania absolventov na trhu práce, či zamestnávateľských prieskumov.
     Na konferenciu nadviazal technický workshop, ktorého úlohou bolo predstaviť vybraným subjektom metodológiu a prístupy k prieskumom sledovania absolventov na trhu práce a zamestnávateľským prieskumom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku