Závažné zistenia vládneho auditu, ktoré médiá obišli

07.08.2013
     Vzhľadom na to, že médiá ignorovali mnohé závažné zistenia vládneho auditu, prinášame ďalšie prípady a nedostatky, ktoré sú konštatované ako závažné porušenia finančnej disciplíny.
     Vykonaným auditom boli zistené aj nasledovné prípady nehospodárneho nakladania s verejnými financiami predstavujúce viac ako 74 % vytýkanej sumy 228 544 eur:
 
Rok 2010 (funkčné obdobie ministrov J. Mikolaja a E. Jurzycu)
- zabezpečenie právnych služieb externými právnikmi - nehospodárne použitie verejných prostriedkov - porušenie finančnej disciplíny v sume 22 430,25 €;
- reprezentačné výdavky - porušenie finančnej disciplíny v sume 5 632 €;
- tričká, tlačoviny, stavebnice, farbičky, gumy - porušenie finančnej disciplíny v sume 3 012,63 €.
- prekladateľská činnosť - použité verejné prostriedky na predmetné služby dodávateľovi bez oprávnenia vykonávania tejto činnosti, porušenie finančnej disciplíny v sume 1 031 €.
- recepcia a občerstvenie Týždeň vedy a techniky na Slovensku - použitie verejných prostriedkov nad rámec cenovej ponuky - porušenie finančnej disciplíny v sume 333,20 €;
- spolu 32 439,08 eura;
 
Rok 2011 (funkčné obdobie ministra E. Jurzycu)
- rekonštrukcia parkovacej plochy, kotolne a garáží - porušenie finančnej disciplíny v sume 131 035,87 €;
- zabezpečenie právnych služieb externými právnikmi - nehospodárne použitie verejných prostriedkov - porušenie finančnej disciplíny v sume 3 300 €;
- brigádnické práce - nehospodárne použitie verejných prostriedkov, porušenie finančnej disciplíny v sume 597,36 €;
- 600 ks Santa Claus - protistresová loptička - porušenie finančnej disciplíny v sume 567,60 €;
- uhradené nezrealizované služby jazykového kurzu - nehospodárne použitie verejných prostriedkov, porušenie finančnej disciplíny v sume 255,64 eura;
- uhradenie nákladov na vstupnú lekársku prehliadku zamestnancom pri nástupe zamestnania - porušenie finančnej disciplíny v sume 92,50 €;
- spolu 135 848,97 eura;
- k 31. 12. 2011 nebol inventarizovaný dlhodobý nehmotný majetok, zásoby a peňažné prostriedky v hotovosti;
 
Rok 2012 (funkčné obdobie ministra E. Jurzycu)
- prekladateľská činnosť - použité verejné prostriedky na predmetné služby dodávateľovi bez oprávnenia vykonávania tejto činnosti, porušenie finančnej disciplíny v sume 1 250 €;
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku