Záujem o školské stravovanie rastie. Úspech pripisujeme prijatým opatreniam

10.09.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa aktívne venuje aj otázkam stravovania v školských jedálňach. Nejde pritom iba o odporúčania či usmernenia. Venujeme sa aj trendom v zdravej výžive a zatraktívňovaniu školského stravovania.     
     Z našich štatistík je možné konštatovať, že v materských školách sa stravuje 99,5 % detí. V prípade školských jedální v základných školách ide o 67 % žiakov a na stredných školách je to na úrovni 37 %. Do určitej miery to odráža nielen naviazanosť na školu, ale aj napríklad rozvrh vyučovacích hodín, prípadne vykonávanie odbornej praxe mimo školy.
     V medziročnom porovnaní, napríklad medzi rokmi 2000 a 2011 je možné konštatovať trend nárastu záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach. Napríklad v prípade základných škôl bol v roku 2000 záujem o obedy na úrovni iba niečo cez 50 % školákov. Dnes sa takto stravuje takmer 70 % žiakov. Na stredných školách ide o nárast o viac ako 20 %.
     Podľa Silvie Tokárovej z rezortu školstva „je to výsledok opatrení, ktoré boli prijaté rezortom školstva, napríklad v oblasti aktualizácii materiálno-spotrebných noriem, kde do jedálnička boli zaradené jedlá medzinárodných kuchýň. Pripravujeme ďalšie opatrenia, ako napríklad jedlá na výber pre stredoškolákov atď.“
     Rezort momentálne rieši aj otázku školských bufetov, ktorých sortiment často nie je v súlade s výživovými trendmi pre deti. V priebehu augusta organizoval v regiónoch stretnutia so zamestnancami školských jedálni, ktorí boli informovaní a usmernení k vereným obstarávaniam a novým receptúram. „Toto podujatie aj vzhľadom k účasti 3 200 ľudí, ale aj s prihliadnutím na riešenie konkrétnych problémov a na získanie poznatkov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, vnímame ako spôsob efektívneho riadenia a manažovania školských jedální,“ uzatvára Silvia Tokárová. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku