Zasadnutie Spoločného výboru ministrov účastníckych krajín programu CEEPUS v Záhrebe

01.07.2019

    V piatok 28. júna 2019 sa v chorvátskom Záhrebe konalo 21. zasadnutie Spoločného výboru ministrov účastníckych krajín programu CEEPUS, na ktorom rezort školstva, vedy, výskumu a športu SR zastupovala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.
      Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.
     V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. MIJ08146Od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko. Počas 25 rokov existencie programu uskutočnilo mobilitu celkovo cca 25 tisíc študentov  a 20 tisíc akademických pracovníkov.
     Spoločný výbor ministrov sa stretáva raz za dva roky. Každá krajina prijíma záväzok o počte štipendijných mesiacov v príslušnom akademickom roku (tzv. kvóty), na ktoré vyčlení potrebný rozpočet. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na akademický rok 2019/2020 vyčlenilo finančné prostriedky na pokrytie kvóty 600 štipendijných mesiacov.
     Počas zasadnutia sa diskutovalo aj o otázke pokračovania uvedeného programu po roku 2025, kedy by mala uplynúť platnosť dohody o programe CEEPUS III, podpísanej v Budve (Čierna Hora) dňa 25. 3. 2010. V uvedenom kontexte je potrebné vyhodnotiť aktuálny stav aj vo vzťahu k iným, súčasne platným štipendijným programom, grantovým schémam, ako aj ďalším európskym iniciatívam, do ktorých sa tiež aktívne zapájajú príslušné vysoké školy, ako aj jednotlivci v rámci jednotlivých účastníckych krajín tohto programu.
     Po prijatí rozhodnutí v rámci riešenia aktuálnych technických otázok uvedeného programu členovia Spoločného výboru ministrov zvolili za novú predsedajúcu krajinu na ďalšie dvojročné obdobie Srbsko, ktoré prevezme štafetu po Chorvátsku.         

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku