Zasadala Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

26.05.2014
     Pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a za účasti ministra hospodárstva, ministerky zdravotníctva, ako aj predsedu Slovenskej akadémie vied, zástupcov vysokých škôl, výskumných organizácií, priemyselných zväzov, združení a podnikateľov dnes v Bratislave zasadala Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
    
Predmetom v poradí už 4. zasadnutia bol návrh prvého akčného plánu na obdobie rokov 2014 - 2016 k strategickému dokumentu pre oblasť výskumu a inovácií na Slovensku do roku 2020 (RIS3 SK) i poslanecká novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Na informáciu bol predložený stav prípravy nového OP Výskum a inovácie a vecný zámer zákona o verejných výskumných inštitúciách.
     Účastníci rokovania schválili návrh akčného plánu k strategickému dokumentu pre oblasť výskumu a inovácií RIS3 SK na najbližšie dva roky a odporučili predložiť materiál po zapracovaní pripomienok na rokovanie vlády SR. Akčný plán, ktorý spustí prvú etapu realizácie strategického dokumentu, obsahuje kľúčové opatrenia na zmenu systému riadenia výskumu a inovácií, nastavenie ich financovania z verejných zdrojov a súhrn potrebných legislatívnych zmien v tejto oblasti.
     Rada vlády SR okrem toho vyjadrila podporu poslaneckému návrhu novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Novela má dať šancu predkladateľom projektov vypísaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na dodatočné odstránenie formálnych nedostatkov.
     Minister školstva Dušan Čaplovič informoval účastníkov rokovania o stave prípravy OP Výskum a inovácie na nastávajúce programové obdobie. Nový operačný program pre oblasť podpory vedeckého výskumu a inovácií bol 15. mája schválený vládou SR a následne predložený Európskej komisii. Po jeho schválení by už v jeseni mohli byť zadefinované prvé výzvy na projekty, prostredníctvom ktorých sa začne napĺňať akčný plán strategického dokumentu pre výskum a inovácie.
     Účastníci rokovania sa ďalej zhodli na tom, že nový zákon o verejných výskumných inštitúciách sa bude pripravovať v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v úzkej spolupráci s ministerstvom hospodárstva, ministerstvom pôdohospodárstva, Slovenskou akadémiou vied, ako aj ministerstvom financií. K legislatívnemu zámeru by sa Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie mala vyjadriť už v septembri.
     Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je odborný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgán vlády SR, ktorý združuje zástupcov ministerstiev, výskumných organizácií a podnikateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku