Zamietnutie ďalšej súkromnej vysokej školy

03.07.2012

     Na Slovensku mala záujem pôsobiť ďalšia súkromná vysoká škola. Žiadosť Vysokej školy ekonómie a podnikania bola posúdená Akreditačnou komisiou, ktorá nesúhlasí s udelením štátneho súhlasu. 
     Akreditačná komisia v súlade so zákonom posúdila žiadosť a nesúhlasí s udelením štátneho súhlasu pre vznik spomínanej súkromnej vysokej školy. Jej vyjadrenie sa opiera o skutočnosť, že v čase akreditácie vysoká škola nespĺňa kritériá na uskutočňovanie študijných programov v prvom stupni štúdia interkultúrny manažment a obchodné podnikanie a odporúča ministerstvu školstva žiadosť zamietnuť.
     Zároveň Akreditačná komisia upozornila na skutočnosť, že navrhovaná nová vysoká škola bude iba kvantitatívnym rozšírením ponuky už jestvujúcich študijných programov alebo obdobných študijných programov. „S týmito závermi Akreditačnej komisie sa stotožňujem, nakoľko naše školstvo nepotrebuje duplicitu a kvantitu, ale kvalitu a pridanú hodnotu. Preto navrhnem vláde SR neudeliť štátny súhlas právnickej osobe BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s. r. o., so sídlom v Bratislave." zdôraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
     Žiadosť o súhlas v mene štátu na oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola pod názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania podala rezortu školstva 27. 9. 2011 právnická osoba BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s. r. o.,  so sídlom v Bratislave.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku