Zamestnávatelia do duálu žiadajú 1 800 žiakov

13.04.2015
     Do systému duálneho vzdelávania sa od nového školského roka prihlásilo 130 zamestnávateľov rovnomerne zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac sa hlásia firmy zamestnávajúce od 20 zamestnancov do 100, a to v odvetviach ako obchod a cestovný ruch, automechanici, a za nimi elektrotechnický priemysel. Spoločne vytvoria 1 800 pracovných miest, v ktorých sa budú žiaci pripravovať na budúce povolanie.
     Najviac žiakov počas jedného ročníka plánuje zapojiť do systému  duálneho vzdelávania INA Kysuce, s. r. o. v odbore mechanik - nastavovač, a to presne 100. Najmenší počet požadovaných žiakov je 1 vo viacerých firmách.
 
Aký je ďalší postup – blízka budúcnosť
- V súčasnej dobe sa vytvárajú komisie pre overovanie spôsobilosti.
- Do 30. 4. 2015 bude prebiehať overovanie spôsobilosti.
- Do 15 dní prijaté žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie od 1. 9. 2015, stavovská organizácia alebo profesijná organizácia bezodkladne odstúpi na vecné a odborné posúdenie vymenovanej komisii.
- Najneskôr do 30. 4. 2015 overia komisie spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore.
- Po získaní osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zamestnávateľ prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
- Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
- Nasleduje nábor žiakov zamestnávateľmi, s prijímacími skúškami v termínoch 11. 5. 2015 alebo 14. 5. 2015.
- Do 31.5.2015 zašlú SOŠ zoznamy prijatých žiakov zamestnávateľom.
- Najneskôr do 31. 8. 2015 budú uzatvorené učebné zmluvy so žiakmi alebo ich zákonnými zástupcami.
     Na stránkach národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania budú zverejnené ponuky zamestnávateľov v priebehu tohto týždňa - www.rsov.sk.
 
Koľko si žiaci môžu zarobiť?

Motivačné štipendium
- Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu v nasledovnej výške:

Priemerný prospech žiaka % zo sumy životného minima Výška štipendia
do 1,8 vrátane 65 58,77 eura
horší ako 1,8 do 2,4 vrátane 45 40,69 eura
horší ako 2,4 do 3,0 vrátane 25 22,61 eura


Podnikové štipendium
- Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.
- Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, t.j. do výšky 361,68 eura. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.
 
Odmena za produktívnu prácu
- Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu (ak vyrába zhodnotiteľné výrobky, ale služby), sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. od 1,09 eura do 2,18 eura. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku