Záložku do knihy si chce navzájom darovať takmer 150-tisíc českých a slovenských rovesníkov

17.10.2017
     Viac ako 148 000 slovenských a českých žiakov si chce tento mesiac navzájom darovať záložku do knihy pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017.
     Žiaci z 1 134 slovenských a českých škôlv týchto dňoch vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s pomocou rozličných techník. Mladší žiaci sa snažia na záložkách stvárniť tému Tajuplný svet knižných príbehov, stredoškoláci zase tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Záložky vyrábajú  najčastejšie v rámci vyučovania, praktických cvičení, krúžkovej činnosti alebo v školskej knižnici.
     Súčasťou výroby záložiek sú napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, dramatizácie rozprávok, žiacke besedy o obľúbených knihách, besedy so slovenskými spisovateľmi či ilustrátormi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu či vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého alebo slovenského jazyka a literatúry. Stredoškoláci sa v týchto dňoch v rámci vyučovania oboznamujú aj  s regionálnymi autormi.
     Školy si zároveň prostredníctvom elektronickej pošty spoločne dohadujú aj konkrétny termín výmeny záložiek, najneskorší dátum môže byť 31. október 2017. Rovnako aj spôsob ich výmeny. Záložky môžu poslať buď vo forme balíka, alebo sa môžu dohodnúť aj na osobnej návšteve zástupcov z partnerskej školy či priamo skupiny žiakov. Osobnú návštevu môžu poňať tiež ako literárno-regionálnu exkurziu.
     „Mnohé české i slovenské školy už písali, že do balíka pre svojich kamarátov pripravujú okrem záložiek aj rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, rôzne darčekové predmety či erby obcí a miest,“ uviedla odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.
     Výmena záložiek je súčasťou 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a6. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica. Uvedené projekty tvoria súčasť aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.skv časti Aktuality.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku