Základné školy sa budú môcť uchádzať o finančný príspevok z eurofondov

04.04.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV) novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy". Uzávierka výzvy je stanovená na 31. mája 2011.
    
Získať NFP vo výške od 100 tis. do 400 tis. eur môžu základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov, tiež cirkevné a súkromné základné školy. Školy z celého Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja, si môžu prerozdeliť spolu 25 mil. eur, čo predstavuje celkovú výšku finančnej pomoci vyčlenenú na túto výzvu.
     Projekty predložené v rámci vyhlásenej výzvy môžu byť zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov vo výučbe cudzieho jazyka s dôrazom na anglický jazyk, podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, inovovanie metód vzdelávania s dôrazom na zavádzanie digitálneho vyučovania, ako aj zvyšovanie jazykových a digitálnych zručností a zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských zručností pedagogických zamestnancov.
     Do aktivít predkladaných projektov, ktoré budú finančne podporené z Európskeho sociálneho fondu,  sa môžu zapojiť pedagogickí zamestnanci a žiaci základných a špeciálnych základných škôl. Projekty sa budú realizovať od 18 mesiacov až do 2 rokov.
     Podmienky vyhlásenej výzvy a informácie k tvorbe projektov budú témou informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov o NFP a verejnosť. Pracovníci ASFEU oboznámia účastníkov nielen s podmienkami oprávnenosti výzvy, ale aj s podrobným opisom projektu, rozpočtom, postupom k vyplneniu žiadosti o NFP, zadefinujú oprávnené a neoprávnené výdavky, predstavia ukazovatele projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov budú zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk , kde záujemcovia nájdu aj podrobnosti k aktuálnym výzvam. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na www.asfeu.sk.

Bratislava 4. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku