Zajtrajšia maturita zo slovenčiny poodhalí i pridanú hodnotu vo vzdelávaní

16.03.2015
     Školy absolvujú prvý pohľad do zrkadla a jeho prostredníctvom dostanú odpoveď na otázku o progrese svojich žiakov počas štúdia. Umožnia im to práve zajtrajšie maturity zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa stanú podkladom pre koncept priadnej hodnoty vo vzdelávaní. Samotnú realitu pritom odhalia už v júni tohto roka.
     Pridanú hodnotu vo vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra prvýkrát predstaví práve Národný ústav certifikovaných meraní  vzdelávania (NÚCEM), a to v júni tohto školského roka.
     Jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Školy tak budú môcť túto informáciu využiť v rámci sebahodnotenia pri plánovaní zlepšovania vyučovacích procesov.
     „Tento ukazovateľ dokáže škole poskytnúť lepšiu spätnú väzbu, ako len samotný exaktný výsledok externej časti maturitnej skúšky, lebo zohľadňuje aj úroveň, ktorú súčasní maturanti dosahovali v testovaní 9 pred štyrmi rokmi“, povedal minister školstva Juraj Draxler.
     Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento údaj škole poskytne informáciu, aký pokrok za štyri roky dosiahli jej žiaci v porovnaní s inými strednými školami. „Zapracovanie výsledkov pridanej hodnoty vo vzdelávaní do praxe v rámci danej školy, sa môže odraziť na dosiahnutých výsledkoch žiakov vo vyučovacom procese“, vysvetľuje prínos merania tohto ukazovateľa pre školy Romana Kanovská, štátna tajomníčka ministerstva školstva.
     Veľkosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní (PHV) je v najjednoduchšom prípade rozdiel medzi reálnou úspešnosťou žiaka v Externej časti Maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry od očakávanej. Očakávaná úspešnosť žiaka je daná priemerom úspešnosti v Externej časti všetkých žiakov, ktorí v Testovaní deviatakov posudzovaných žiakov pred štyrmi rokmi mali rovnakú úspešnosť ako daný žiak.
     Pri výpočte pridanej hodnoty budú využité archívne dáta za tri populačné vlny žiakov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2013, 2014 a 2015. Každej strednej škole so štvorročnou dĺžkou štúdia pošle NÚCEM v júni 2015 údaje o PHV v predmete slovenský jazyk a literatúra.  
     Sprostredkovaním PHV sa tak Slovensko pridá k iným štátom v Európe a Severnej Amerike (USA), ktoré pridanú hodnotu vo vzdelávaní sledujú. Napríklad v susednom Poľsku už tri roky informujú školy o pridanej hodnote vo vzdelávaní a v Maďarsku majú školy správy o PHV z gramotností.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku