Zajtra sa začínajú skúšky dospelosti

11.03.2013
     V utorok 12. marca 2013 sa začína týždeň písomných maturít. Na maturitné skúšky sa prihlásilo 57 232 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 757 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry sa prihlásilo 54 449 študentov. Spomedzi cudzích jazykov sa až 73 percent prihlásilo na anglický jazyk.
     Prvou skúškou pre maturantov bude v utorok 12. marca 2013 externý test a slohovou prácou zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a slovenskej literatúry. 
     V stredu 13. marca 2013 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka. Nasledujúci deň, vo štvrtok 14. marca 2013, čaká maturantov, ktorí si vybrali matematiku, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 15. marca 2013 externé testovanie a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v Slovenskom rozhlase - Rádio Slovensko a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), ÚIPŠ - školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk). Témy slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok. 
     Tradične najvyšší počet maturantov - 54 449, bude maturovať zo slovenského jazyka a literatúry. Test a sloh z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 2 230 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským,  ktorí takisto budú maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra. Ukrajinský jazyk a literatúra bude čakať 31 žiakov zo stredných škôl s týmto vyučovacím jazykom. Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 9 020 žiakov.
     Z cudzích jazykov si vyberali žiaci najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 41 973 maturantov (úroveň B1 – 26 314, úroveň B2 – 15 659), čo je viac ako 73 percent z ich celkového počtu. V poradí záujmu nasleduje nemecký jazyk, ktorý si vybralo spolu 11 426 žiakov. Najmenej maturantov sa opäť prihlásilo na taliansky jazyk - 19.
     Novinkou v tomto roku je zvýšenie významu úspešnosti maturantov z externého testu i písomnej práce pri celkovom hodnotení maturitnej skúšky. Pri jazykoch, ktoré majú externú časť i písomnú prácu, sa teraz bude prihliadať na ich výsledky aj v prípade, ak žiak zvládne ústnu skúšku na trojku alebo lepšie. Vtedy pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky musí dosiahnuť buď viac ako 25 % z písomnej práce alebo viac ako 33 % z externého testu. Ak dostane na ústnej maturite známku 4, uvedenú percentuálnu úspešnosť musí dosiahnuť v oboch prípadoch. Maturanti z matematiky, ktorá má iba externý test, budú musieť dosiahnuť buď viac ako 25 % úspešnosť, ak zvládnu ústnu skúšku nie horšie ako na známku 3, alebo viac ako 33 % úspešnosť, ak budú ústne odpovedať na štvorku.
     Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 16. – 19. apríla 2013. Školy dostanú výsledky žiakov najneskôr 10 dní pred začiatkom ústnej časti maturitnej skúšky (pred odchodom žiakov na akademický týždeň). Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2013 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - www.nucem.sk/sk/maturita.
     Na prípravu a priebeh zabezpečenia maturitných skúšok dohliada Ústredná maturitná komisia.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku