Zajtra sa na 1 400 základných školách uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

04.04.2017
      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa bude konať 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách. Z toho je 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 134 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Cieľom testovania je overiť výstupné vedomosti deviatakov po ukončení 2. stupňa základnej školy a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium. Testovanie zároveň umožní poskytnúť odbornej verejnosti, školám a decíznej sfére spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na základných školách na Slovensku.
      Na testovanie T9-2017 je prihlásených 37 356 žiakov; 34 930 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 406 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 20 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Prihlásených je aj 3 135 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov) a 515 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (1,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Starostlivosť školského špeciálneho pedagóga je zabezpečená na 594 plnoorganizovaných ZŠ (41,3 % z celkového počtu ZŠ).
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podobne, ako tomu bolo aj minulý rok, umožní žiakom na vybraných certifikačných školách absolvovať celoslovenské testovanie elektronickou formou. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o jeho predbežných výsledkoch.
     V stredu 5. apríla 2017 je začiatok testovania o 8:00 h. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania. Testovaní budú z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra.
      Test z matematiky obsahuje 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry obsahuje 25 úloh, z toho 20 úloh viažucich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahujú 20 úloh, z toho 15 úloh viažucich sa na východiskový text.
     Objektívnosť priebehu testovania je zabezpečená externým dozorom - v každej triede je počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor je prítomný na škole počas celého procesu Testovania 9, t. j. od rozbalenia zásielky až po zabalenie kompletnej spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami do bezpečnostných obálok testovaných žiakov. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2017 vykonáva na vybraných základných školách aj Štátna školská inšpekcia.
     Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční vo vybraných školách krajských miest, ktoré určí príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku