Zahraničné skúsenosti z PISA 2012 pre tvorbu elektronických úloh pre našich žiakov

24.07.2013
     Výstupy z analýz medzinárodných meraní vedomostí žiakov PISA 2012 a poznatky z výsledkov IEA TIMSS 2011, PIRLS 2011, ICILS 2013 môžu inšpirovať autorov úloh a testov národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ pri tvorbe testovacích nástrojov (úloh a testov).  
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spracúva v súčasnosti výsledky testovania 15-ročných žiakov štúdie OECD PISA 2012 a zároveň pripravuje podmienky na testovanie PISA 2015, ktoré sa uskutoční výhradne elektronicky.
     Lepšie zvládnutie elektronickej formy medzinárodného testovania v roku 2015 žiakom v SR umožní národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Žiaci škôl zapojených do projektu si častejším elektronickým „skúšaním“ počas školských rokov 2013/2014 a 2014/2015 ľahšie zvyknú na modernú formu preverovania vedomostí.  
     Testy PISA, ktoré sú dielom medzinárodných odborníkov, obsahovali v roku 2012 úlohy z matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti a riešenie problémov, čo korešponduje s požiadavkami na nové testovacie nástroje v rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“.
     NÚCEM v tomto čase pracuje aj na analýze výsledkov z PISA 2012 a zistené informácie využije aj pri tvorbe úloh a testov. „Po metodickej stránke môžu byť  poznatky z PISA 2012 obohatením národného projektu“, vysvetľuje riaditeľka NÚCEM PhDr. Romana Kanovská a dodáva, že okrem spomenutej analýzy môžu tvorcovia úloh a testov nahliadnuť do starších cyklov štúdií OECD PISA a do databázy uvoľnených úloh z prechádzajúcich cyklov štúdií TIMSS a PIRLS, ktoré zisťujú zručnosti a vedomosti žiakov 4. ročníka v matematike, prírodných vedách a čítaní, ako aj do štúdie ICILS, ktoré sa zameriava na počítačovú a informačnú gramotnosť žiakov vo ôsmom roku školskej dochádzky.
     „NÚCEM kladie dôraz na vypracovanie nových a originálnych testov pre elektronické testovanie pre všetky vzdelávacie oblasti a úrovne,“ informovala riaditeľka R. Kanovská učiteľov na júlovom školení k tvorbe testovacích nástrojov v Bratislave. Konštatovala, že vytvorenie kvalitnej úlohy a testu je náročné a preto je dobré využiť aj zahraničné skúsenosti. V tvorbe elektronických úloh a testovaniach žiakov prostredníctvom počítačov sú progresívne najmä krajiny na severe a západe Európy. Z technologického, obsahového a výskumného hľadiska riaditeľka R. Kanovská považuje za inšpiratívny holandský systém testovania vrátane modelu banky úloh, ktorý je z hľadiska tvorby úloh a testov, ako aj výskumu v oblasti kvality vzdelávania jeden z najšpičkovejších v Európe. 
     Podľa údajov z roka 2012 elektronické testovanie na rôznej úrovni používa 18 európskych štátov. Slovensko sa do elektronického testovania zapojilo v roku 2008. Napríklad v Dánsku, Holandsku, Nórsku a Estónsku elektronicky testujú na najvyššej národnej úrovni, v Slovensku a Rumunsku na úrovni pilotných testov, v Česku a Rakúsku na úrovni hodnotenia.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič považuje využívanie poznatkov z medzinárodných meraní pre tvorbu elektronických úloh pre našich žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne prínosné. „Čím viac dokážeme úspešne využiť poznatky a informácie získané z takýchto prestížnych meraní, o to viac sa priblížime hodnoteniam kvality, ktoré nebudú pocitové, ale faktografické a štandardizované, čo napokon ocení nielen široká učiteľská verejnosť, ale aj samotní žiaci,“ konštatuje minister Dušan Čaplovič.
     V rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, ktorý realizuje NÚCEM  vznikne 30 tisíc nových úloh a 150 testov zo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika. Nové úlohy a testy vytvoria stovky učiteľov z rôznych regiónov Slovenska, vďaka čomu sú učitelia spoluarchitektami zodpovedných meraní vedomostí a kompetencií žiakov a študentov.         
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku