Začleňovanie otvorených zdrojov vzdelávania do bežného vzdelávacieho procesu

02.02.2018
     V septembri 2017 sa v slovinskej Ľubľane konal 2. celosvetový kongres UNESCO o Otvorených vzdelávacích zdrojoch (Open Educational Resources – OER). O záveroch kongresu, ktorým bol tzv. Ľubľanský OER akčný plán a napĺňaní Agendy 2030 v časti Kvalitné vzdelávanie rokoval 1. februára 2018 štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom.
     Témou stretnutia bolo zintenzívnenie spolupráce na plnení akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. Zástupcovia vecných sekcií ministerstva informovali splnomocnenca o tejto téme z pohľadu jej súčasného napĺňania v oblasti informatizácie, učebnicovej politiky, vedy a výskumu.
     Otvorené vzdelávacie zdroje OER sú definované ako vyučovacie, vzdelávacie a výskumné materiály v akejkoľvek podobe – digitálnej alebo inak špecifikovanej. Štátny tajomník Krajňák a splnomocnenec Giertl sa zhodli, že začleňovanie OER do bežného vzdelávacieho systému vyžaduje aktívne vytváranie, prijímanie, advokáciu a implementáciu politík na všetkých ministerstvách, vrátane ministerstva školstva.
     Súčasne sa prítomní dohodli na zriadení pracovnej skupiny, ktorá zadefinuje konkrétne kroky pre rok 2018, vedúce k naplneniu stanovených cieľov, na ktorých ministerstvo školstva už dnes aktívne pracuje.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku