Začína sa Týždeň celoživotného učenia, tento rok aj v spolupráci s OECD

26.11.2018
     Sériu konferencií, prednášok, dní otvorených dverí i ukážkových hodín prinesie po celom Slovensku v poradí už 19. ročník Týždňa celoživotného učenia(TCU), ktorý sa koná v dňoch od 26. novembra do 2. decembra 2018.
     Podujatie podporuje a spoluorganizuje  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom hlavným koordinátorom podujatia je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. Cieľom je popularizovať celoživotné učenie a jeho význam pre celú spoločnosť i jednotlivca.
    Tohtoročný TCU je výnimočný tým, že OECD v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a NÚCEM organizuje 5. medzinárodnú konferenciu PIAAC v Bratislave v dňoch 27. - 29. novembra 2018. Zámerom konferencie je podporiť využívanie PIAAC údajov, ktoré pomáhajú riešiť príslušné politiky. PIAAC - Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých, prebiehajúci pod záštitou OECD. Konferenciu otvorí spolu s ministerkou školstva Martinou Lubyovou aj Andreas Schleicher, riaditeľ OECD Sekcie pre vzdelávanie a zručnosti a osobitný radca generálneho tajomníka OECD José A. Gurríu pre oblasť vzdelávacej politiky.
      Ďalším z významných hostí konferencie bude aj prof. Sir Alan Tuckett, OBE z Univerzity vo Wolverhamptone, bývalý predseda Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých a čestný člen Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie, ktorý bude hosťom stretnutia národných expertov na tému: „Medzikultúrny rozmer politík celoživotného vzdelávania na Slovensku - koordinácia účinných politických nástrojov na podporu dospelých pri získavaní zručností 21. storočia" so zameraním na nízko kvalifikovaných dospelých a mládež. Počas TCU bude v Bratislave taktiež zasadať Rada zúčastnených krajín PIAAC.  

     MŠVVaŠ SR nastavilo tohto roku efektívne prepojenie všetkých OECD meraní (PISA, PIAAC, TALIS) v Národnom ústave certifikovaných meraní (NÚCEM). Toto prepojenie umožní synergiu testovaní, ktorá bude generovať odporúčania do systémových zmien vo formálnom, ako aj v neformálnom vzdelávaní. Špecificky to umožní overovanie kľúčových kompetencií u pedagogických zamestnancov na základe prepojenia TALIS – PIAAC smerom na zabezpečenia komplexnejšieho obrazu o úrovni sledovaných kompetencií pedagogických zamestnancov v spojitosti s ich postojmi k podmienkam v školskom prostredí,  ich kvalifikačnou úrovňou a pod. Zároveň budú vypracované odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagógov a budúcich pedagógov na inovovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie pedagógov potrebné pre život v 21. storočí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku