Začalo sa trojtýždňové obdobie ústnych maturít

16.05.2011

      Prvým maturantom sa dnes 16. mája 2011 začali ústne maturity. Až do 3. júna 2011 bude túto skúšku dospelosti skladať približne 60 600 žiakov na 764 stredných školách. Maturantov čakajú odpovede pred odbornou komisiou zo štyroch, v prípade stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom iným ako slovenským, z piatich predmetov. Ústne odpovede z vybraných predmetov budú rozložené do dvoch až piatich dní.
     Povinne žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry (v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry) a cudzieho jazyka, v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj z materinského jazyka.
Maturanti budú mať na odpoveď jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky (30 min.).
      Pred predmetovou maturitnou komisiou si vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.
      Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa bude brať do úvahy najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládne na úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nebudú zohľadňovať a žiak úspešne zvládol maturitnú skúšku z daného predmetu.
     Ak z ústnej odpovede dosiahol prospech 4, na úspešné vykonanie maturitnej skúšky musel dosiahnuť v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získať viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     Ak má predmet len externú časť, platí rovnako podmienka minimálne 33 % úspešnosti. V prípade, že predmet má iba ústnu časť,  na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky je potrebné dosiahnuť prospech nie horší ako 4.

Bratislava 16. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku