Začali zápisy do materských škôl

19.02.2013
     V materských školách sa začali zápisy detí. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom zverejní termín podávania žiadostí a podmienky prijímania. Zápisy detí do materských škôl sa konajú v tradičnom termíne od 15. februára do 15. marca.
     Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati, ako meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, štátna príslušnosť, národnosť, a tiež žiadaný vyučovací jazyk a forma výchovy i vzdelávania dieťaťa v materskej škole (celodenná, poldenná). Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy tiež obsahuje meno a priezvisko rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa, ich adresu a telefonický kontakt.
     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží navyše vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Za vykonanie zápisu nesmú materské školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vyberať žiadne poplatky. V školskom roku 2012/2013 na Slovensku pôsobí 2 861 materských škôl, z toho je 2 724 štátnych, 75 súkromných a 62 cirkevných.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku