Za okrúhlym stolom v ŠPÚ rokovali odborníci o duševnom vlastníctve v školskom vzdelávaní

19.10.2017
     Odborníci z viacerých relevantných rezortov, organizácií a inštitúcií dnes v rámci Okrúhleho stola „Duševné vlastníctvo a školské vzdelávanie“ navrhli nominantov do odbornej skupiny ako konzultačného a poradného subjektu ŠPÚ v oblasti tematiky duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní.
     Úlohou odbornej skupiny, v ktorej budú pôsobiť napríklad zástupcovia rezortu školstva, kultúry, vnútra, financií, Úradu priemyselného vlastníctva a Trnavskej univerzity v Trnave, bude práca na príprave podkladov pre informačné aktivity a obsah vzdelávania s touto tematikou. „V súčasnom globalizovanom a digitalizovanom svete má ochrana vlastnej práce, jej výsledkov, ale aj rešpektovanie práce druhých stále väčší význam. Oslovili sme preto odborníkov a zodpovedných pracovníkov zo zainteresovaných rezortov, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, aby sme spoločnými silami pomohli cielenejšiemu zavedeniu témy duševného vlastníctva do školského vzdelávania,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Spolupráca zástupcov rezortov, organizácií a inštitúcií, ktorí sa venujú tematike duševného vlastníctva z rôznych uhlov pohľadu, by mala v prvej fáze dospieť k získaniu prehľadu o existujúcich a dostupných zdrojoch a aktivitách, ktoré by sa mohli v rámci školského vzdelávania odporučiť a využiť, pri podpore tém z oblasti duševného vlastníctva, u pedagógov a vo výchovno-vzdelávacej činnosti v školách. Následne bude potrební diskutovať o alternatívach a výzvach, ako vytvoriť a zlepšiť povedomie o dôležitosti problematiky duševného vlastníctva u pedagogickej verejnosti a prípadne i širšej verejnosti. Konečným výsledkom spolupráce ŠPÚ a jeho konzultačného a poradenského subjektu pre problematiku duševného vlastníctva by mali byť učiteľom k dispozícii metodické a didaktické materiály pre prierezové témy v konkrétnych vyučovacích predmetoch.
     „Veríme, že spoločne sa nám podarí formulovať možnosti, ako čo najúčinnejšie pôsobiť smerom k školám, učiteľom a žiakom, respektíve mladým ľuďom, aby sme ich získali pre pochopenie významu duševného vlastníctva, jeho ochrany a predovšetkým jeho uplatňovania v praxi,“ povedal na záver rokovania riaditeľ ŠPÚ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku