Z projektu cyklotrónového centra vyťažia študenti

31.05.2016
     Odborná príprava 200 slovenských študentov, ktorí získajú trojročnú odbornú prípravu na špičkových ruských pracoviskách v oblasti jadrového výskumu je jedným z výsledkov rokovania vlády Slovenskej republiky a Ruskej federácie v záujme vzájomného vysporiadania vzťahov projektu cyklotrónového centra.
     Slovenská republika má kritický stav počtu vysokokvalifikovaných špecialistov v oblasti energií a energetiky. Tí krajine chýbajú najmä v súvislosti s realizáciou Strategického Energetického Plánu (SET Plán EÚ) ako prvku rozvoja, stabilizácie energetických zdrojov a ich rozvodu v podmienkach EÚ.
     Školenie a odbornú prípravu uvedeného počtu doktorandov, v špecializáciách riadenie jadrových elektrární, jadrová fyzika (zameraná na experimenty), teoretická jadrová fyzika, neutrónová fyzika, jadrové technológie, technológie výroby v oblasti rádiofarmák, zabezpečí počas nasledujúcich 10 až 15 rokov vláda Ruskej federácie v hodnote 16 mil. eur.
     Vzájomná dohoda oboch krajín prinesie benefit slovenským študentom a ušetrí ďalšie náklady súvisiace s projektom cyklotrónového centra v podobe odkúpenia technologického zariadenia v hodnote 1,7 mil. eur, ktoré Slovenská republika ponechá na používanie Spojenému ústavu jadrových výskumov Dubna ako medzinárodnej inštitúcii realizujúcej oficiálny jadrový výskum.
     Podpis dodatku k článku Dohody medzi ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministerstvom školstva Ruskej federácie o poskytnutí štátnych štipendií pre odbornú prípravu a štúdium slovenských špecialistov na vysokých školách v Ruskej federácii sa predpokladá do konca októbra tohto roka. Na priamu výuku študentov je určená suma 15 mil. eur, zvyšok pôjde na zabezpečenie ubytovania a ďalších nákladov spojených s pobytom.
     Uvedená dohoda ukončuje projekt cyklotrónového centra a vysporadúva všetky záväzky vyplývajúce zo vzájomných vzťahov Slovenskej republiky a Ruskej federácie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku