Workshop pre učiteľov zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja

14.02.2017
     Štátny pedagogický ústav a Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni organizuje pre učiteľov workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja.
    Jednodňová vzdelávacia aktivita  sa uskutoční dňa 19. mája 2017 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastniť sa jej môžu učitelia všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní. Výchova k ľudským právam a globálne vzdelávanie predstavujú neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia výchovy k ľudským právam sa stala celospoločenskou záležitosťou, tak ako to vyplynulo z dokumentov schválených VZ OSN (Dekáda výchovy k ľudským právam). Implementácia výchovy k ľudským právam a globálneho vzdelávania do školského vzdelávacieho programu sa stala realitou mnohých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Predmetná vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov vyššieho stredného vzdelávania v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Kľúčovou témou je výučba o Organizácii Spojených národov, Miléniových rozvojových cieľoch, rozvojovej agende po roku 2015 a o cieľoch udržateľného rozvoja.
     Záujemcovia/záujemkyne sa môžu prihlásiť na vzdelávaciu aktivitu zaslaním prihlasovacieho formulára e-mailom koordinátorkám vzdelávacej aktivity do 20. marca 2017.
 
Koordinátorky vzdelávacej aktivity:

PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk
 
Mgr. Zuzana Lichá
zuzana.licha@statpedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku