Výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v Bratislavskom kraji a mimo Bratislavského kraja

13.08.2018

     Výskumná agentúra vyhlási ďalšie dve výzvy, tentokrát pre úspešných prijímateľov projektov financovaných v predošlom programovom období z operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV). Subjekty z Bratislavského kraja (BSK) sa tak budú môcť uchádzať v 2. etape projektov o alokáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1,5 mil. eur a pre menej rozvinuté regióny mimo BSK sa rozdelí 40 mil. eur.
     Prijímatelia pôvodných projektov podporených v minulom programovom období, ktorí budú zároveň v rámci avizovaných výziev oprávnenými žiadateľmi, obstarali v rámci 1. etapy z OPVaV výskumnú infraštruktúru.
     Zámerom plánovaných výziev bude prostredníctvom nakúpenej infraštruktúry realizovať v rámci operačného programu Výskum a inovácie výskumné aktivity v súlade s predloženým aktualizovaným „Plánom modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej stratégie na roky 2016 – 2023“, ktorý bude posúdený zahraničnými expertmi.
     Projekty 1. etapy boli viazané na oblasti špecializácie RIS3 SK, nadväzujúce projekty 2. etapy budú musieť byť zacielené už na domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Nevyhnutnou podmienkou podpory každého projektu bude jeho vysoká kvalita, excelentnosť a inovatívnosť. Na zvýšenie kvality projektu bude možné využiť angažovanie renomovaných zahraničných vedeckých vedcov a podporiť návrat kvalitných slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí naspäť na Slovensko.
     S cieľom využívať aj potenciál výskumne orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied a s cieľom dosahovania vysokého potenciálu využiteľnosti výsledkov projektov pre prax, musí mať každý predložený projekt povinne ako partnera minimálne 1 univerzitný vedecký park/výskumné centrum a minimálne 1 podnikateľský subjekt pôsobiaci v oblasti, na ktorú sú zamerané výskumné aktivity projektu.
      Ako vo všetkých novovyhlásovaných výzvach Výskumnej agentúry, všetci žiadatelia a partneri budú musieť byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z., a to najneskôr ku dňu podania žiadosti o NFP.
     Výzvy sú v rámci špecifických cieľov OP Výskum a inovácie - 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií a 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
     Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach  www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.
     Kontakt na Výskumnú agentúru je info@vyskumnaagentura.sk. Ďalšie informácie k OP Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku