Výzvy na podávanie návrhu európskych projektov výskumu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneračných ochorení

17.12.2012
     Slovenská republika zastúpená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v súlade so závermi Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť č. 16775/08 zúčastňuje iniciatívy členských štátov EÚ pod názvom Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení (Joint Programme in Neurodegenerative Disease Research –  „JPND“).
     Tento program je pilotnou iniciatívou novej formy spolupráce členských štátov EÚ, ktorej cieľom je zosúladiť výskumné programy v oblastiach definovaných Radou EÚ ako prioritné. Takto možno efektívnejšie využívať verejné zdroje na riešenie naliehavých celospoločenských problémov.
     V poslednom čase sa v Európe v dôsledku starnutia populácie prudko zvyšuje výskyt Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, čo spôsobuje veľké sociálne a ekonomické problémy.
     Podľa strategického výskumného programom je hlavným cieľom JPND identifikovať príčiny vzniku neurodegeneračných ochorení, nájsť vhodné lieky a spôsoby  liečebnej starostlivosti pre postihnutých pacientov.
     Text strategického výskumného programu  nájdete aj v slovenskom jazyku  na internetovej stránke http://neurodegenerationresearch.eu/initiatives/strategic-research-agenda.
     V rámci implementácie výskumnej stratégie JPND boli  vyhlásené tieto výzvy:

1/ Európske výskumné projekty zamerané na identifikáciu genetických, epigenetických a environmentálnych rizík a ochranných faktorov neurodegeneračných ochorení
     Cieľom tejto výzvy je vytvoriť medzinárodné multidisciplinárne projekty, ktoré budú obsahovať pridanú hodnotu pre doterajší výskum v oblasti genetických, epigenetických a  environmentálnych rizík a ochranných faktorov neurodegeneračných ochorení. Uzávierka pre podávanie projektov je 19. marca 2013.
     MŠVVaŠ SR môže podporiť vedecké tímy zo SR, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných konzorcií riešiacich projekty v rámci tejto výzvy a budú odporučené na financovanie medzinárodným hodnotiteľským panelom celkovo do výšky 900 000 eur.
 
 
2/ Európske výskumné projekty pre hodnotenie stratégií a opatrení  v oblasti liečebnej starostlivosti
     Cieľom výzvy je hľadať nové spôsoby starostlivosti o pacientov trpiacich neurodegeneračnými ochoreniami. Ide o vyhodnocovanie prístupu k pacientom, kvality a ekonomickej efektívnosti rôznych európskych zariadení sociálnej a liečebnej starostlivosti. Uzávierka pre podávanie projektov je 21. marca 2013.      MŠVVaŠ SR neplánuje poskytnúť finančnú podporu pre účasť v tejto výzve.  
Uvedené výzvy sú určené pre  výskumné skupiny (konzorciá) z univerzít, verejných výskumných organizácií a nemocníc. Financované budú len transnárodné projekty, to znamená, že každé konzorcium musí zahŕňať vedecké tímy z minimálne 3 krajín. Jednotlivé vedecké tímy budú financované priamo organizáciami svojich krajín.
     Podrobnejšie informácie o oboch týchto výzvach nájdete na internetovej stránke http://neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/open-calls. 

3/ Priekopnícke projekty v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení
     Táto výzva má byť vyhlásená v rámci  siete Centier excelentnosti v oblasti výskumu neurodegeneračných ochorení (COEN), ktorá sa vytvorila na pôde JPND. Do tejto skupiny patrí aj Centrum pre výskum mozgu SAV.
     Cieľom výzvy je rozvoj spolupráce medzi európskymi centrami excelentnosti, ktorá bude viesť k akcelerácii procesu porozumenia mechanizmu neurodegeneračných ochorení a k identifikácii nových terapeutických postupov. Uzávierka výzvy je 4. marca 2013.
     MŠVVaŠ SR môže podporiť vedecké tímy zo SR, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných konzorcií riešiacich projekty v rámci tejto výzvy a budú odporučené na financovanie medzinárodným hodnotiteľským panelom celkovo do  výšky 460 000 eur.
     Podrobnejšie informácie o tejto výzve nájdete na internetovej stránke http://www.coen.org/call-for-proposals.html.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku