Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti športu na rok 2016

21.10.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti športu z rozpočtu ministerstva na rok 2016 na adrese http://www.minedu.sk/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu/.

Ako je známe, v legislatívnom procese sa nachádza návrh zákona o športe, ktorý nahradí doterajšie zákony a zavedie viaceré zmeny, okrem iného aj vo financovaní športu z verejných zdrojov. Účinnosť tohto zákona je navrhnutá od 1. januára 2016 s tým, že žiadosti, o ktorých sa nerozhodne do 31.12.2015, sa budú posudzovať podľa nového zákona. Hlavní prijímatelia štátnych prostriedkov (národné športové zväzy) pritom budú musieť na zachovanie ich spôsobilosti prijímania dotácie/príspevku vykonať viacero administratívnych a procesných zmien, čo potrvá istý čas.
V záujme zabezpečenia plynulosti financovania športových organizácií ministerstvo pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 v predstihu, aby bolo možné celý dotačný proces uskutočniť a dotácie schváliť ešte podľa „starého“ zákona pred koncom roka 2015. Výzva obsahuje obdobnú štruktúru účelov ako v uplynulých rokoch, pričom v záujme zvýšenia objektivity a spravodlivosti ministerstvo zapracovalo do jednotlivých účelov nasledovné zmeny a doplnenia (podrobne je to uvedené vo výzve):

Účel: 2016-01 Zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj športových odvetví
1. V prípade rozdelenia prostriedkov zväzom „podľa vzorca“ sú hranice dotácie určené tak, že žiaden z oprávnených žiadateľov nedostane menej ako 120% z  roka 2015 (v tomto roku to bolo 95% oproti predchádzajúcemu roku).
2. Maximálny nárast dotácie sa posúva zo 133% na 140%.
3. Maximálna suma jednému žiadateľovi sa posúva zo 4 miliónov na 5,2 milióna eur.
4. Ruší sa nevýhoda tých športov, ktoré nemajú možnosť adekvátne bodovať v mládežníckej kategórii, za mládežnícky výsledok sa dosadí ich seniorský výsledok.
5. Skryté znevýhodnenie neolympijských individuálnych športov sa nahrádza plošným a viditeľným zvýhodnením olympijských športov o 33% voči neolympijským.
6. Olympijským športom sa do výpočtu budú počítať iba ich výsledky z olympijských disciplín.
7. V kategórii mládeže sa budú počítať výsledky z dvoch kategórií (doteraz len z jednej).
8. Objem rozdeľovaných prostriedkov na tento účel sa zvyšuje zo sumy 23 199 900 na 30 150 000 eur

Účel 2016-04 Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR
1. K podujatiam typu MS, ME, SP a pod. pribúdajú podujatia „s mimoriadnym významom“ (to sú medzinárodné podujatia s účasťou najmenej 5 krajín, ktoré sú v kalendári medzinárodnej federácie a organizujú sa v SR aspoň 5 rokov)
2. Prijímateľ vyúčtuje všetky príjmy a výdavky týkajúce sa podujatia (nielen dotáciu + spolufinancovanie).

Okrem toho sa celkový objem prostriedkov pre dotácie v oblasti športu zvyšuje oproti roku 2015 zo sumy 44 749 848 eur na sumu 49 324 848 eur (včítane sumy dotácií na rekonštrukciu futbalových štadiónov a na výstavbu Národného futbalového a bez prostriedkov na vlastné úlohy sekcie), zvyšuje sa finančný objem na tzv. osobitné úlohy, prioritne vo vzťahu k OH a POH 2016, zvyšuje sa celkový objem finančných prostriedkov na podporu vybraných športovcov.

Okrem dotácií sú v návrhu rozpočtu na rok 2016 alokované finančné prostriedky na nové úlohy, ktoré vyplynú od účinnosti nového zákona o športe (napr. informačný systém, hlavný kontrolór, vzdelávanie kontrolórov športových organizácií).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku