Výzva na dopĺňanie nových otázok do odborného testu (zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov))

10.07.2014
Vážení predstavitelia národných športových zväzov, športových zväzov, športových klubov, Policajného zboru a obcí,

odborná komisia vymenovaná prezidentom Policajného zboru  podľa § 13 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej zloženie bolo riadne zverejnené na webovej stránke MV SR, vytvorila odborný test na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, ktorého súčasťou sú otázky z piatich oblastí uvedených v § 13 ods. 5 uvedeného zákona.

Otázky pripravené do odborného testu sú prístupné na týchto verejne prístupných linkoch:
pre bezpečnostných manažérov
pre hlavných usporiadateľov
pre usporiadateľov

Podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona sú “národné športové zväzy, športové zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce oprávnené navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste tak, aby testy okrem spoločnej všeobecnej časti obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových odvetviach.”

Dovoľujeme si Vás preto vyzvať o zaslanie návrhov na doplnenie otázok do odborného testu jednak do všeobecnej časti ako aj do osobitnej časti, ktorá má byť špecifická pre príslušné športové odvetvie a jeho podujatia na emailovú adresu koordinátora odbornej komisie peter.france@futbalsfz.sk".

Podotýkame, že zákon č. 1/2014 Z.z. umožňuje dopĺňanie nových otázok do odborného testu priebežne, aby bolo možné operatívne reagovať na zmeny právnej úpravy i vývoj poznania a skúsenosti z praxe v oblastiach podľa § 13 ods. 5 citovaného zákona.

Ak má byť pre niektoré športové odvetvie vypracovaná osobitná časť odborného testu, zaslanie otázok bude potrebné v primeranom čase pred skúškami. V jednotných pravidlách na používanie testu sa bude navrhovať, aby osobitná časť testu bola predmetom prípravy a skúšky iba príslušneho národného športového zväzu, ktorý zastrešuje dané športové odvetvie.

Prvé skúšky hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov sa predpokladajú už v najbližších týždňoch, privítali by sme preto, ak by ste nám zaslali Vaše otázky ako aj pripomienky k otázkam v odbornom teste, podľa Vašich možností, čo najskôr.

Ďakujeme vám za poskytnutú súčinnosť, čas a energiu, ktorú venujete cieľu skvalitniť organizovanie verejných športových podujatí a zlepšiť tak ich atmosféru.

S úctou

Peter Sepeši
za odbornú komisiu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku