Výzva APVV podporí vedeckú spoluprácu medzi SR a Ukrajinou

06.05.2013
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine na roky 2014-2015.
     Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce napríklad pomocou prípravy spoločných medzinárodných projektov, prípravou spoločných publikácii, aktívnou účasťou na konferenciách, organizovaním spoločných vedeckých podujatí, vzájomným využívaní laboratórnej techniky a zapojením mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.
     Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja do 3. júla 2013. Začiatok riešenia projektu je najskôr 1. januára 2014. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. december 2015.
     Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 820 € na kalendárny rok/projekt a max. 5 640 € na celú dobu riešenia projektu. Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 74 000 €. Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke APVV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku