Využitie merania pridanej hodnoty vo vzdelávaní

21.07.2015
     Merania tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní sú v zahraničí často využívaným nástrojom kvantitatívnej evalvácie vzdelávacích inštitúcií a pedagogických pracovníkov. Od júna 2015 majú výsledky získané meraním pridanej hodnoty k dispozícii aj riaditelia stredných škôl na Slovensku. Školy tak majú možnosť dozvedieť sa, aký vzdelanostný pokrok v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli ich žiaci od Testovania 9 v porovnaní so žiakmi ostatných škôl. Miera pridanej hodnoty by mala vypovedať o vplyve školy na dosiahnuté výsledky žiakov objektívnejšie než priemerné skóre z externej časti maturitnej skúšky. Napriek tomu nemožno tento indikátor automaticky stotožňovať s celkovou kvalitou školy. Bližšie sa tejto téme venoval v samostatnom komentári Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku