Vyučovanie finančnej gramotnosti v školách

17.04.2019
     Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. V záujme usmernenia škôl, ako aplikovať túto tému do výchovno-vzdelávacieho procesu, ministerstvo školstva schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku.
     Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je už dlhé roky súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách. Na základe uznesenia vlády z júla 2008 bola stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti implementovaná do všetkých štátnych vzdelávacích programov. Následne bol ministerstvom školstva schválený uvedený Národný štandard finančnej gramotnosti.
     Z dôvodu neustále sa meniaceho finančného trhu bol Národný štandard finančnej gramotnosti aktualizovaný, a to s účinnosťou od 1. septembra 2017. Ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu samy určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
     Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. Popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí.
     V Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 sa základným a stredným školám odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa.
     Nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote, vrátane zodpovedného správania sa v oblasti financií, je aj čitateľská gramotnosť. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť vedie v konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce.
     So zámerom zvýšenia kvality vzdelávania v základných školách vyhlásilo ministerstvo školstva začiatkom júna minulého roku výzvu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť, ktorá bola uzavretá 15. marca 2019.
      O finančné prostriedky sa mohli uchádzať základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom výzvy bolo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. 
     Za účelom previazania s ďalšími stupňami vzdelávania bola obdobná výzva, rozšírená o rozvoj finančnej gramotnosti, vyhlásená aj pre všetky gymnázia na Slovensku pod názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, pričom táto výzva je stále otvorená.
     K zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by malo prispieť aj zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a prírodné a technické odbory v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. Pri aplikovanej úrovni hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi stredných škôl získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život. Momentálne je táto myšlienka vo fáze rokovaní odbornej komisie.
     Všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a ďalšie informačné zdroje na podporu výučby finančnej gramotnosti sa nachádzajú na webovom sídle MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku