Výučba finančnej gramotnosti na základných a stredných školách

10.06.2013
     Rezort školstva spracoval Národný štandard finančnej gramotnosti. V rámci neho žiaci a študenti spoznávajú zákonitosti fungovania rodinného rozpočtu, učia sa manažovať svoje osobné financie a lepšie sa orientovať na finančnom trhu.
     Národný štandard finančnej gramotnosti definuje, aké poznatky, zručnosti a skúsenosti  musia žiaci a pedagogickí zamestnanci ovládať, aby ich mohli uplatniť vo vedení osobných financií a domáceho hospodárenia. Zapracovaný bol do štátnych vzdelávacích programov na základných a stredných školách, pričom finančné vzdelávanie sa stalo súčasťou aj školských vzdelávacích programov.
     V základných školách je problematika finančnej gramotnosti zakomponovaná do učebných osnov jednotlivých vyučovacích predmetov. Okrem toho školy organizujú projektové vyučovanie, kurzy, realizujú besedy a prednášky s odborníkmi v tejto oblasti. Žiaci vďaka tomu postupne nadobúdajú zručnosti, ako narábať s peniazmi, získavajú poznatky o základných právach spotrebiteľa či inflácii.
     Gymnázia využívajú problematiku finančnej gramotnosti v rámci výučby matematiky – konkrétne v oblasti zameranej na kurzy a meny peňazí, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, výpisy z účtov a faktúry, ďalej v občianskej náuke, kde sa venujú úlohám peňazí a finančných inštitúcií, základným bankovým produktom a základným typom daní. Gymnazisti sa tejto problematike tiež venujú aj vo svojich vlastných učebných predmetoch, napríklad na seminároch finančnej gramotnosti.
     V najväčšej  miere je finančné vzdelávanie zastúpené v stredných odborných školách, kde je súčasťou rôznych odborných predmetov. K nemu patrí aj simulácia firemného života prostredníctvom tzv. „cvičných firiem“.  Vďaka nim si môžu študenti osvojiť praktické zručnosti a činnosti potrebné pri zakladaní a riadení malých a stredných podnikov. V rámci simulácie prichádzajú do kontaktu s orgánmi štátnej správy, akými sú napr. odbor živnostenského podnikania a daňový úrad, ale aj s bankou, sociálnou a zdravotnou poisťovňou.
     V rámci implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti zohrávajú dôležitú úlohu inštitúcie zabezpečujúce kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Ide predovšetkým o Metodicko-pedagogické centrum, ktoré akreditovalo vzdelávacie programy s uvedenou témou a rovnako realizovalo informačné semináre pre pedagógov. Ďalšou priamo riadenou organizáciou pod rezortom školstva, ktorá participuje na tejto aktivite je IUVENTA. Tá od roku 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý má pripraviť mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávanie pre potreby budúceho zamestnávateľa a spoločenský život.  
     Na stratégii vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu sa aktívne podieľa aj Junior Achievement Slovensko so vzdelávacím programom „Viac ako peniaze“. Cieľom programu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov ZŠ a SŠ a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti. Podujatia pre žiakov základných a stredných škôl vo forme návštev, prednášok a súťaží pripravuje Národná banka Slovenska, Slovenská banková asociácia či Slovenská asociácia poisťovní.
     Dokument vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2008 a stav jeho plnenia sa stal súčasťou Správy o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku