Vysoké školy a SAV môžu predkladať projektové návrhy na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci OP Výskum a vývoj

07.12.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo 6. decembra 2011 dve oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci opatrení 2.2 a 4.2 OP Výskum a vývoj
     Dátum ukončenia platnosti oznámení je 13. január 2012, do tohto dátumu budú prijímané projektové návrhy na univerzitné vedecké parky a výskumné centrá. Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR, v časti Štrukturálne fondy - opatrenie 2.2opatrenie 4.2.
     Oznámenia predstavujú začiatok prvého kola v dvojkolovom modeli výberu týchto projektov, ktorého úlohou je znížiť administratívnu náročnosť pri predkladaní projektov, zvýšiť mieru transparentnosti a zabezpečiť výber najkvalitnejších projektov. Zavedenie tohto modelu kladie dôraz na obsahovú kvalitu projektov voči formálnym náležitostiam.
     Následne po vyhodnotení prvého kola výberu bude spustené druhé kolo v podobe štandardnej výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov, kde budú oprávnenými žiadateľmi len subjekty úspešné v prvom kole.
     Na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier je vyčlenených 335 miliónov eur (135 miliónov eur pre Bratislavský kraj a 200 miliónov eur pre ďalšie kraje), čo predstavuje významnú a jedinečnú finančnú podporu slovenského výskumu.

Bratislava 7. december 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku