Vysoké školy a SAV majú posledné dni na podanie projektov cez operačný program Vzdelávanie

03.03.2011

     Vysokým školám a Slovenskej akadémii vied (SAV), ktoré majú záujem uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v decembri 2010, ostáva už len pár dní na podanie projektov. Termín uzávierky oboch výziev z operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu je v pondelok 7. marca 2011.
     Oprávnení žiadatelia, ktorými sú štátne, verejné, súkromné vysoké školy a SAV, vrátane jej ústavov, musia vyplniť a poslať žiadosť o NFP elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS cez adresu www.itms.sk. Podrobnejšie informácie o používaní tohto portálu sa nachádzajú v povinnej prílohe výziev - Príručke pre žiadateľa o NFP. Po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP zabezpečí žiadateľ jej fyzické doručenie do podateľne ASFEU, a to buď poštou, kuriérom alebo osobne. Preberanie fyzicky doručených žiadostí o NFP vykonáva podateľňa ASFEU v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. až do 7. marca 2011 (vrátane) na adrese: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Sekcia implementácie operačného programu Vzdelávanie, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
     Za dátum doručenia žiadosti o NFP do ASFEU v prípade jej osobného doručenia sa považuje deň jej fyzického doručenia v papierovej forme. V prípade predkladania žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom sa za deň jej doručenia považuje deň odoslania papierovej verzie žiadosti o NFP na takúto prepravu. ASFEU žiadateľom odporúča, aby dôsledne dodržiavali postup predkladania žiadostí o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj spôsob doručenia žiadostí do ASFEU, pri ktorom je dôležité uviesť všetky povinné údaje na obale zásielky žiadosti o NFP (napr. kód výzvy, identifikátor žiadosti, nápis „neotvárať"). Podrobné usmernenia sú k dispozícii v znení výziev a v jej prílohách na internetovej stránke www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy.
     Zámerom výziev s kódmi OPV-2010/1.2/02-SORO a OPV-2010/4.2/03-SORO je predovšetkým zvýšiť kvalitu vzdelávania na vysokých školách a umožniť školám vytvorenie a zavedenie systémov na jej meranie. Ďalšími oblasťami, na ktoré sa môžu žiadatelia vo svojich projektoch orientovať, sú spolupráca s medzinárodne uznávanými expertmi, mobilita zahraničných expertov na Slovensko či zefektívnenie správy a manažmentu na školách. Na výzvy je vyčlenených takmer 15 mil. eur, minimálna výška príspevku na jeden projekt je 200-tisíc eur a maximálna 600-tisíc eur.
     V týchto dňoch sa uskutočňujú v regionálnych informačných kanceláriách ASFEU predbežné kontroly formálnej správnosti predkladaných žiadostí o NFP a ich príloh. Záujemcovia môžu túto službu využiť do konca uzávierky výziev, t. j. do 7. marca 2011. Prostredníctvom elektronického rezervačného systému sprístupnenom na stránke www.asfeu.sk si po registrácii rezervujú termín a regionálnu informačnú kanceláriu ASFEU, v ktorej by chceli predložiť svoju žiadosť o NFP na kontrolu.

Bratislava 3. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku