Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

29.04.2011

     V tohtoročnom Testovaní 9-2011 napísali deviataci test z matematiky s priemernou úspešnosťou 52,9 % a zo slovenského jazyka a literatúry na 58,2 %.
     Test z matematiky
riešilo 45 381 žiakov, pričom chlapci dosiahli úspešnosť 53,4 % a dievčatá 52,4 %. Chlapci i dievčatá dosahujú teda v matematike porovnateľné výkony. Výsledky štátnych a súkromných škôl z matematiky sú na úrovni národného priemeru, štatisticky významne lepšie výsledky dosahujú cirkevné školy. Štatisticky nad priemerom sa nachádzajú výsledky žiakov Trnavského (54,4 %) a Prešovského kraja (54,0 %), mierne pod priemerom sú výsledky žiakov Banskobystrického kraja (50,6 %). Výsledky žiakov ostatných krajov z matematiky sú na úrovni národného priemeru.
     Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 42 386 žiakov. V slovenčine boli dievčatá štatisticky významne úspešnejšie (61,7 %) ako chlapci (54,8 %). Výsledky štátnych a súkromných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú na úrovni národného priemeru, štatisticky významne lepšie výsledky dosahujú opäť cirkevné školy. Výsledky žiakov Bratislavského (59,1%) a Prešovského kraja (59,8 %) boli štatisticky nad úrovňou národného priemeru, štatisticky pod priemerom sú výsledky žiakov Banskobystrického kraja (56,3 %). Výkony žiakov ostatných krajov zo slovenského jazyka a literatúry sú na úrovni národného priemeru.
     Okrem týchto dvoch predmetov riešili deviataci zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj testy z maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.
     Test z maďarského jazyka a literatúry absolvovalo 2 012 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 65,2 %. Dievčatá boli v teste úspešnejšie (68,5 %) v porovnaní s chlapcami (62,3 %). Žiaci Trnavského (69,0 %) a Bratislavského kraja (68,7 %) dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky ako priemerná úspešnosť testu.
     Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 3 011 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Priemerná úspešnosť testu bola 59,6 %, dievčatá dosiahli lepšie výsledky (63,0 %) než chlapci (56,5 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (71,3 %).
     Test z ukrajinského jazyka a literatúry riešilo 40 žiakov s priemernou úspešnosťou 63,0 %.
     Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky. Z celej populácie deviatakov boli takto úspešné v oboch testoch 2 % žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 3,5 % žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Najviac žiakov s úspešnosťou 90 % a viac bolo v Prešovskom kraji (224 žiakov) a Košickom kraji (176 žiakov), najmenej v Bratislavskom kraji (44 žiakov). 
    
Na tohtoročnom celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl sa zúčastnilo spolu 45 400 deviatakov z 1 451 základných škôl. Z celkového počtu bolo 42 348 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 3 012 zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 40 zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 273  žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch, pričom výkon žiaka sa porovnáva s výkonmi ostatných žiakov deviateho ročníka, ktorí sa zúčastnili na testovaní v danom školskom roku. Jeho zámerom je získať obraz o  výsledkoch žiakov na výstupe zo základnej školy a poskytnúť školám spätnú väzbu, ako aj komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže školám pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
     V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v tohtoročnom testovaní pribudlo niekoľko zmien. Zvýšila sa objektívnosť jeho priebehu posilnením externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Väčšina úloh v testoch nebola typickými školskými úlohami zameranými na zapamätané vedomosti a naučené algoritmy. Úlohy overovali vyššie poznávacie schopnosti žiakov, boli viac zamerané na čítanie s porozumením, matematické a logické myslenie. Úlohy overovali hĺbku vedomostí a zručností, schopnosť žiakov aplikovať poznatky, či objavovať stratégie riešenia. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek, ktorý mohli žiaci využívať pri riešení matematických úloh. Viac informácií sa nachádza na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Bratislava 29. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku