Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie žne úspechy v EÚ

06.06.2017
     Zvyšovanie zamestnateľnosti a uplatniteľnosti mladej generácie na trhu práce je jednou z hlavných priorít EÚ, ktorá prostredníctvom CEDEFOP - Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania  pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym partnerom rozvíjať správne európske politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania, vrátane celoživotného poradenstva. Výskumné aktivity CEDEFOP v oblasti celoživotného poradenstva sa venujú meniacim sa potrebám jednotlivcov počas života a kariérovej dráhy.
     CEDEFOP zahájil v januári 2016 celoeurópsky  projekt  s cieľom  vytvoriť štúdiu o výmene dobrej praxe vo využívaní informačných technológií (ICT) a informácií o trhu práce (LMI) v rámci celoživotného poradenstva.  Kľúčovým výstupom  je štúdia obsahujúca 25 príkladov najlepšej praxe v krajinách EÚ pri realizácii projektov zameraných na prepájanie ICT a LMI v praxi celoživotného poradenstva. Zo 150 hodnotených  projektov z krajín EÚ bol medzi 25 najúspešnejších vybraný aj projekt VÚDPaP KomposyT.
     V súčasnosti prebieha finalizácia štúdie, ktorej súčasťou bol workshop konaný 1.6.2017 v Bruseli, na ktorý boli pozvaní zástupcovia  VÚDPaP a ďalší renomovaní  experti z viacerých krajín EÚ. Workshop sa venoval v troch blokoch validizácii uvedenej štúdie, vyhodnocovali sa tréningové moduly s konkrétnymi vzdelávacími aktivitami zameranými na rozvíjanie kompetencií pre manažérov a praktikov a webstránka, zameraná na podporu realizácie projektov v špecifických kontextoch krajín EÚ.
     Našu krajinu reprezentovali zástupcovia VÚDPaP, ktorého digitálna aplikačná platforma KomposyT bola vybraná medzi  najlepšie projekty v  EÚ. VÚDPaP dostal ponuku na overenie testov osobnostnej profilácie a kariérovej orientácie žiakov. Zároveň dostal vstupenku medzi najúspešnejších  projektových riešiteľov celoživotného poradenstva v kontexte prípravy mladých ľudí na trh práce do estónskeho Talinu, kde sa budú na jeseň t.r. v rámci európskeho kongresu prezentovať finálne výstupy štúdie CEDEFOP.
Slovensko sa tak svojim projektom KomposyT úspešne zaradilo medzi lídrov v ICT technológií a realizácii projektov venovaných poradenstvu v rámci krajín EÚ.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku