Výskum zameraný na kvalitu práce učiteľov

20.05.2015
     ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) tento týždeň uskutočnilo ďalšie z plánovaných pozorovaní práce učiteľov základných škôl. Ich cieľom je vypracovanie odporúčaní a vzdelávacích programov pre učiteľov pracujúcich na školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít.
     Pozorovanie je časťou výskumu, ktorého cieľom je vypracovať pozorovací hárok na analýzu výchovnovzdelávacieho procesu na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a matematiky so zameraním sa na prácu úspešných učiteľov.
     Aktivita je súčasťou výskumu vyplývajúceho z hlavných úloh Metodicko-pedagogického centra a realizuje ho prostredníctvom Rómskeho vzdelávacieho centra, ktoré je integrálnou súčasťou Metodicko-pedagogického centra, regionálneho pracoviska v Prešove.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku