Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013

05.12.2013
     Na Slovensku sa za posledných sedem rokov prostredníctvom 420 dopytovo orientovaných projektov v  hodnote nenávratného finančného príspevku (NFP) takmer 845 miliónov eur výrazne podporila vedecko-výskumná oblasť. Operačný program Výskum a vývoj (OPVaV) je jeden z dominantných pilierov financovania vedy a výskumu zo štrukturálnych fondov EÚ. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovala na toto obdobie sumu 1,177 mld. eur, ktorá bola určená pre národné a dopytovo orientované projekty.
    
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila doteraz 28 výziev v celkovej výške viac ako 1,052 mld. eur. Zazmluvnenie finančných prostriedkov dosahuje ku koncu novembra 2013 80 % z celkovej alokácie na výzvy. Formou nenávratných finančných príspevkov, ktoré úspešní žiadatelia na projekt dostali, sa podarilo zvýšiť investície do technického rozvoja, podporiť siete excelentných pracovísk výskumu a vývoja, ako aj zmodernizovať a skvalitniť technickú infraštruktúru.
 
Výskum a vývoj v praxi

     Najviac projektov (135) bolo zameraných na aplikovaný výskum pre verejný sektor. Príkladom je Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá na projekt získala NFP vo výške 496-tisíc eur. Zameraný bol na transplantáciu autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou. Ďalším príkladom je úspešne realizovaný projekt Neuroimunologického ústavu, na ktorý Slovenská akadémia vied získala NFP vo výške 903-tisíc eur. Jeho cieľom bola príprava animálneho modelu pre identifikáciu potenciálnych biologických markerov pre skorú diagnostiku Parkinsonovej choroby.
 
     Od roku 2009 prispeli eurofondy k budovaniu a obnove prvých špičkových pracovísk s európskym významom – centier excelentnosti (CE). Na ich podporu bolo zameraných 102 projektov vo výške takmer 219 miliónov eur. Príkladom je CE pre nové technológie v elektrotechnike (Elektrotechnický ústav SAV), CE pre bielo-zelenú biotechnológiu (Chemický ústav SAV), Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy (Technická univerzita v Košiciach), sieť excelentných pracovísk pre onkológiu UPJŠ v Košiciach a mnoho ďalších.
     Projekty realizované z operačného programu Výskum a vývoj ďalej prispeli ku skvalitneniu vzdelávania na vysokých školách, k budovaniu IKT sietí, ako aj k regionálnej konkurencieschopnosti. ASFEU sa v súčasnosti aktívne podieľa na príprave nového operačného programu Výskum a inovácie.
 
Výskum a vývoj v číslach – dopytovo orientované projekty
 
 • 28 doteraz vyhlásených výziev v celkovej alokácii 1,052 mld. eur                                                                                                                          
 • 420  uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vo výške takmer 845 mil. eur
   
 • 102 projektov podpory Centier excelentnosti vo výške takmer 219 mil. eur
   
 • 135 projektov Aplikovaného výskumu pre verejný sektor vo výške 97 mil. eur
   
 • 100 projektov Aplikovaného výskumu pre súkromný sektor vo výške 205 mil. eur
   
 • 60 projektov Infraštruktúry vysokých škôl vo výške 260,1 mil. eur
   
 • 23 projektov Infraštruktúry výskumu a vývoja vo výške 63,7 mil. eur
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku