Výročná konferencia Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ

28.04.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje dňa 10. mája 2011 výročnú konferenciu, na ktorej zhodnotí svoju činnosť za rok 2010. Prihlásiť sa na podujatie je možné najneskôr do 2. mája 2011 do 15,00 hodiny prostredníctvom vyplnenej návratky zaslanej na adresu vyrocnakonferencia@asfeu.sk.
    
Účastníci konferencie, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, budú mať možnosť oboznámiť sa s aktivitami a výsledkami ASFEU za rok 2010. Generálna riaditeľka ASFEU zároveň predstaví aktuálne výzvy, ako aj plánované výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v roku 2011. Na stretnutí sa bude hovoriť o implementácii operačných programov Vzdelávanie (OPV) a Výskum a vývoj (OPVaV) za rok 2010, ako aj o prioritách vzdelávania, výskumu a vývoja v Slovenskej republike v rámci oboch programov. Konferencia sa bude venovať taktiež činnosti Ministerstva zdravotníctva SR, keďže je sprostredkovateľským orgánom pod ministerstvom školstva ako riadiacim orgánom pre jedno z opatrení OPV.
     Dôležitou súčasťou podujatia bude prezentácia dobrých príkladov z praxe za oba operačné programy. Pedagógovia z vybraných základných a stredných škôl priblížia priebeh modernizácie a inovácie vzdelávania na svojich školách v rámci OPV. Zástupcovia slovenských univerzít a súkromnej sféry predstavia projekty zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania cez OPV, ďalej projekty schválené v rámci výziev zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu infraštruktúry vysokých škôl a podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti v rámci OPVaV.
     Výročná konferencia Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ sa bude konať v priestoroch Kongresového centra Technopol, na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na stránke www.asfeu.sk.

Bratislava 28. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku