Výlety pomáhajú odbúravať bariéry

03.06.2015
     Metodicko-pedagogické centrum uhradí z eurofondov výlety 110 materským školám, ktoré sú zapojené do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“. Exkurzie chcú deťom a rodičom z marginalizovaných rómskych komunít zatraktívniť predprimárne vzdelávanie a ukázať im jeho výhody.
     „Každá materská škola v rámci projektu môže požiadať MPC o refundáciu výdavkov na vstupné, cestovné a stravné pre deti a rodičov materských škôl. Maximálny počet výletov na jednu materskú školu je pritom 10,“ hovorí manažérka projektu Ivana Kirkov. Materské školy tak získajú potrebné financie pri organizácii výletov, exkurzií, kultúrnych a športových podujatí s edukačným a výchovným zameraním.
     Výlet spestrí deťom každodenný pobyt v materskej škole. Plní nielen výchovno-vzdelávaciu funkciu, ale aj oddychovú a relaxačnú a zároveň rozvíja sociálne zručnosti v novom prostredí. „Práve deťom z marginalizovaných rómskych komunít je potrebné aj prostredníctvom výletov ukázať širšie okolie materskej školy a jeho bydliska, ktoré mu môže poskytnúť rozšírenie jeho poznatkov. Pokiaľ sa výlet realizuje za účasti rodičov, stáva sa tak výborným prostriedkom na upevnenie vzájomných vzťahov všetkých zúčastnených,“ približuje prínos výletom pre rómske deti a ich rodičov garantka aktivít projektu Eva Sobinkovičová.
     Školy zapojené do projektu musia o refundáciu výdavkov požiadať za obdobie od 19. februára 2015 do konca augusta tohto roku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku