Vyjadrenie námestníka ministra školstva ČR J. Nantla k Národnej sústave kvalifikácií

30.04.2013
     Na tiskové konferenci konané v Bratislavě ve čtvrtek 25. 4. 2013 při příležitosti mezinárodní konference o odborném vzdělávání jsem byl dotazován na dřívější nabídku spolupráce České republiky a Slovenské republiky při vytváření Národní soustavy kvalifikací na Slovensku. Rád jsem konstatoval, že nabídka spolupráce platí ve všech oblastech působnosti školských resortů v našich zemích, jak bylo naposledy potvrzeno také ministry školství obou zemí v průběhu společného jednání vlád ČR a SR v roce 2012. Chci však připojit komentář k představě, která v rámci dotazu na tiskové konferenci zazněla, že by snad Slovenská republika mohla zcela a bez dalšího převzít českou Národní soustavu kvalifikací (NSK).
     Představovat si, že prosté převzetí jednotlivých instrumentů z jedné země do druhé by bylo snadno proveditelné, je nepochybně iluzorní. Vedle společných historických kořenů jsou zde vždy konkrétní politické, společenské a ekonomické podmínky, a bez ohledu na velmi podobnou legislativu ve vzdělávání zde působí systémové vazby k jiným složkám národních právních řádů, kdy požadavky na jednotlivé kvalifikace NSK často vyplývají z právních předpisů jiných resortů než školství. Pokud jde o NSK, základním principem tvorby tohoto nástroje všude v Evropě je vazba na potřeby trhu práce, zpravidla vyjádřené v Národní soustavě povolání. Tyto potřeby pravděpodobně nejsou v České republice a ve Slovenské republice zcela identické. Spolupráci resortů při tvorbě NSK proto vnímám jako perspektivní především v koncepční a metodické rovině, podobně jako u dalších témat. V průběhu mé návštěvy na Slovensku v minulém týdnu jsem takto například ocenil možnost pracovní konzultace k organizaci státních maturit nebo k zavádění změn v systému akreditace vysokých škol.
     NSK v České republice prochází vývojem; blíží se ukončení projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie, v němž byla NSK vytvořena, a plánuje se převedení správy NSK do běžné činnosti státu. V souvislosti s tím jsou také vedeny debaty o vyhodnocení dosavadních zkušeností, jejichž některé závěry byly již promítnuty do nedávné změny českého zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jakož i o budoucí strategii rozvoje NSK. Z těchto debat se začíná jevit mj. určitá potřeba dosáhnout jistého zjednodušení struktury kvalifikací v NSK. Slovenským resortním kolegům jsem proto v dané záležitosti doporučil sledovat nikoli pouze dosavadní výsledky projektu NSK, ale také jeho budoucí vývoj a s potěšením jsem potvrdil plnou připravenost české strany k výměně zkušeností.
 
Jiří Nantl
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku