Výchovný proces podporia interaktívne obsahy

08.04.2015
     Primárne nosiče interaktívnych digitálnych pomôcok pre školské kluby detí a pre prácu s mladšími žiakmi v rámci centier voľného času vytvorených pre národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (NP AMV) boli zhotovené v termíne. Zvyšných päť typov interaktívnych digitálnych pomôcok, ktoré sú určené pre materské školy, základné umelecké školy, špeciálne školy, školské internáty a  špeciálne výchovné zariadenia a pre prácu so staršími žiakmi v rámci centier voľného času, prevezme projekt, implementovaný Metodicko-pedagogickým centrom (MPC), do júna 2015.
     Učitelia, vychovávatelia a odborní zamestnanci si posilnia kompetencie vo využívaní aktivizujúcich metód. Deti a žiaci budú mať možnosť prostredníctvom filmových rovesníkov a za účasti odborných hostí, zistiť viac o dôležitých témach v štyroch oblastiach výchovy a inšpirovať sa k vlastným tvorivým aktivitám. To sú hlavné benefity, ktoré prinesú interaktívne digitálne pomôcky do výchovného procesu.
     „Ich hlavným cieľom je pomôcť pedagógovi vtiahnuť deti do sveta fantázie a priblížiť im pomocou audiovizuálnych obsahov, interaktívnych hier a špeciálnych softvérových riešení to, čo tvorí hodnotový systém,“ hovorí Petronela Kolevská, manažérka NP AMV.
     Špeciálne audiovizuálne obsahy kombinované s interaktívnymi prvkami sú podstatnou časťou edukačných balíčkov. Balíčky dostanú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci zapojení do vzdelávania v  programe kontinuálneho vzdelávania: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti), ktorý je v ponuke akreditovaných programov MPC. Vybrať si môžu zo siedmych  druhov edukačných balíčkov podľa toho, v akom type školy či školského zariadenia pôsobia.
     Pedagogickí a odborní zamestnanci sa s pomôckami a ich funkcionalitou podrobne oboznámia v rámci záverečného vzdelávania tzv. „Škôl AMV“ a od budúceho školského roku ich budú môcť naplno využívať v rámci vlastného edukačného pôsobenia. Bližšie informácie, fotografie a videá k interaktívnym digitálnym pomôckam sú zverejnené na webovej stránke projektu AMV - www.amvprojekt.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku