Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

03.07.2015
      Potvrdila to aj medzinárodná konferencia s názvom „Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva  v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce“, pod záštitou ministra školstva Juraja Draxlera. Ku koncu školského roka ju zorganizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania  sociálno-patologických javov v školskom prostredí“.
     Od roku 1962 je výchovný poradca základnou zložkou systému výchovného poradenstva a prevencie a často aj jediným zástupcom poradenského systému v škole v súčasnosti. Flexibilne sa prispôsobuje požiadavkám doby, pri riešení problémov vo výchove a vzdelávaní žiakov, vrátane ich kariérovej výchovy a rozhodovania sa o ďalšom štúdiu a povolaní.
     Modernizácia poradenského systému sa uskutočňuje v štátoch V4 aj vďaka Štrukturálnym fondom EÚ. Zahraniční hostia predstavili na konferencii vlastné internetové pomôcky pre žiakov, rodičov a školských poradcov využiteľné vo výchovnom a kariérovom poradenstve. So samostatnými príspevkami vystúpili hostia: Mgr. Pavlína Šťastnová, Národní ústav vzdelávaní, Česká republika, Dr. Eva Fruzsina Lukács, Ministerstvo národnej ekonomiky, Maďarsko, Dr. Jerzy Bielecki, Národné centrum pre podporu ďalšieho profesijného vzdelávania, Poľsko.
     Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe ďalšej podpory digitalizácie pracovných pomôcok, informačných zdrojov využiteľných v systéme výchovného poradenstva a prevencie na Slovensku, a to aj po skončení NP VÚDPaP. Edukačná pomôcka na riadenie komplexného poradenského systému pod názvom KomposyT predstavuje užitočný nástroj zefektívňovania systému výchovného poradenstva a prevencie, využiteľný na úrovni škôl, Centier pedagogického a psychologického poradenstva, ale aj žiakov a rodičov.
     Panelová diskusia k perspektíve výchovných poradcov na základných školách opäť upozornila na nevyhnutnosť operatívneho zlepšenia ich postavenia v školách, úpravy ich pracovných podmienok. Situácia na školách je z roka na rok náročnejšia a zložitejšia, rovnako aj potreby trhu práce na Slovensku si vyžadujú urýchlenú podporu výchovných poradcov zo strany štátu pri usmerňovaní žiakov pri ich prvej smerovej voľbe povolania, voľbe strednej školy. Kariérová výchova žiakov v základných školách predstavuje významný nástroj prevencie pred nezamestnanosťou v dospelosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku