VÚDPaP predstavil komplexný poradenský systém v SR európskym kolegom

06.08.2015
     Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), prezentovali zástupcovia organizácie na júlovom kongrese v talianskom Miláne. V poradí 14. európsky psychologický kongres tam zorganizovala Európska federácia psychologických asociácií.
     Výstupy národného projektu prezentovali prostredníctvom odbornej prednášky „Komplexný systém poradenstva a prevencie v školskom prostredí (národný projekt ESF) – príklad dobrej praxe transféru psychologického výskumu do praxe“ odborné garantky jednotlivých aktivít NP PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD. V rámci posterovej sekcie sa odborníci bližšie dozvedeli aj o jednej z aktivít NP „Inovácia poradenských metód pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti“.
     Európska federácia psychologických asociácií je odbornou platformou slúžiacou pre odbornú komunikáciu a výmenu poznatkov viac ako 300 000 individuálnych členov z 35 európskych krajín. Zástupcovia vedenia národného projektu tak mali možnosť nielen odprezentovať národný projekt a získané poznatky, ale aj nadviazať komunikáciu a partnerstvá vo výskume a v odbornej výchovno-poradenskej praxi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku