VÚDPaP organizoval pracovné stretnutie riaditeľov špeciálnych výchovných zariadení

25.09.2017
     Výskumný ústav detskej psychológie a patapsychológie v spolupráci so sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR realizoval v stredu 20. septembra 2017 v Bratislave pracovné stretnutie riaditeľov špeciálnych výchovných zariadení.
     Stretnutie bolo venované riešeniu odborných činnosti špeciálnych výchovných zariadení (ŠVZ) – Reedukačných centier, Liečebno-výchovných sanatórií a Diagnostických centier a ich metodického usmerňovania zo strany VÚDPaP. Účastníci rokovania sa uzniesli  na  vytvorení expertnej skupiny z riaditeľov ŠVZ pre tvorbu podkladov k NPRVaVSR „Učiace sa Slovensko“ a k jeho akčnému plánu. Zhodli sa na zastúpení riaditeľov z každého subjektu do Metodickej rady VÚDPaP.
     V závere všetky strany prejavili ochotu k vzájomnej spolupráci v prospech zvyšovania kvality služieb všetkým deťom a žiakom, ktorí ŠVZ využívajú.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku