Vláda schválila koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu školstva

24.09.2014
     Viac digitálnych technológií a obsahu v školách, zlepšenie prípravy učiteľov v oblasti IKT, elektronizácia služieb rezortu školstva na centrálnej i regionálnej úrovni, ako aj lepšia spolupráca s ostatnými rezortmi a praxou. To všetko prináša Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, ktorú dnes na svojom rokovaní schválila vláda SR.
     Dokument vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR a nadväzuje na materiál Digipedia 2020 z roku 2013. Pri tvorbe koncepcie sa zohľadnili najnovšie trendy využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní, ktoré majú byť v prvom rade nástrojom pre žiaka na učenie sa a až potom nástrojom pre učiteľa na vyučovanie.
     Koncepcia sa zameriava na zvýšenie kvality vzdelávania a jeho atraktivity, ako aj na zvýšenie motivácie a dôvery žiakov vo formálne vzdelávanie prostredníctvom integrácie digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu, kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zavedenia motivačných nástrojov pre nich.
     Materiál definuje päť prioritných strategických oblastí rozvoja, ktorými sú
- infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva,
- elektronické služby rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni,
- digitálny edukačný (vzdelávací) obsah
- digitálne zručnosti a kompetencie,
- medzisektorová, medzirezortná a medzinárodná spolupráca.
     Vytvorenie koncepcie privítal aj prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský. „Ide o podrobne spracovaný materiál na veľmi dobrej úrovni“, konštatoval a súčasne ocenil, že zástupcovia ITAS ako profesného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti IKT mali možnosť spolupracovať na vzniku koncepcie.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku