Viedeň vyhlásila výzvu na podporu projektov z dunajského regiónu

30.07.2014
     START je nová pilotná iniciatíva Stratégie EÚ pre dunajský región, ktorej  cieľom je podpora rozvoja a implementácie medzinárodných projektov v dunajskom regióne. Prvú výzvu na predkladanie projektov vyhlásilo mesto Viedeň ako koordinátor prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie.  Budúci príjemcovia finančnej pomoci získajú predfinancovanie projektov a tým možnosť pokryť projektové náklady od samého začiatku, čo je pomoc hlavne pre menšie organizácie s obmedzenými zdrojmi.
     Podporované budú projekty  z krajín podunajskej oblasti: Nemecko (Baden Würtemberg a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,  Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina. Projekt, ktorý sa uchádza o financovanie, musí mať minimálne dvoch partnerov z dvoch rôznych uvedených krajín. Uchádzať sa môžu súkromné alebo verejné inštitúcie.
     Projekty musia  byť zamerané na témy jednotlivých prioritných oblastí Dunajskej stratégie (www.danube-region.eu/), musia byť vo verejnom záujme a mať makroregionálny dopad. Dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov až 1 rok. Finančná podpora je možná  od 10 000 do 40 000 eur na projekt (od žiadateľa sa vyžaduje 10 % spolufinancovanie). Žiadosti  o podporu sa môžu podávať  online  na stránke Prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie www.danube-capacitycooperation.eu od 15. do 17. septembra 2014. Podrobné informácie nájdete na stránke www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku